Kinh Thánh: “Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giê-xu Christ, với sự vinh hiển đời đời“ (2 Ti-mô-thê 2:10) Sau khi dạy về sự chịu khổ của người phục vụ Chúa (câu 1-7), Sứ đồ Phao-lô tiếp tục nhắc Mục sư Ti-mô-thê những điều cần phải nhớ. Trước hết, ông nói hãy nhớ Chúa Giê-xu, Đấng chúng ta tôn thờ là Đấng Cơ Đốc, tức Đấng Mết-si-a,…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/02: HÃY NHỚ”

Kinh Thánh: “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi thiên 23:6b) Nhà Chúa không dành cho riêng ai, nhưng là của tất cả những ai đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình. Lời hứa đầu năm con “sẽ ở trong nhà Chúa” cũng có nghĩa là con quyết định sống với cộng đồng, sống với anh chị em cùng niềm tin, con sẽ đồng hành với những người ở trong nhà Chúa trên con đường về…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 19/02: HỨA NGUYỆN ĐẦU NĂM”

Kinh Thánh: “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi thiên 23:6b) Cuộc đời Vua Đa-vít có lắm thăng trầm mặc dù ông là người được Chúa chọn và được xức dầu làm vua, cũng như ban cho ông lời hứa lớn về dòng dõi của ông. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh ra sao, ngay cả khi phạm tội, ông đã ăn năn thống hối và một lòng sắc son theo Chúa. Khi viết Thi Thiên 23, ông không chỉ hứa…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/02: HỨA NGUYỆN ĐẦU NĂM”

Kinh Thánh: “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi thiên 23:6b) “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” là lời hứa của Vua Đa-vít với Chúa, đồng thời cũng nói lên lòng ước ao của tác giả sau những thăng trầm của cuộc sống, nhận thấy “phước hạnh và sự thương xót” của Chúa “sẽ theo tôi” không dứt. Học theo gương Vua Đa-vít, hôm nay, Mùng Hai Tết, mỗi chúng ta cùng dâng lên Chúa…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/02: HỨA NGUYỆN ĐẦU NĂM”

Kinh Thánh: “Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va; hỡi các dân, khá ca tụng Ngài!“ (Thi thiên 117) Thi Thiên 117 là phân đoạn ngắn nhất, nằm ngay giữa quyển Kinh Thánh. Với sứ điệp là lời khích lệ và cổ vũ muôn dân tôn ngợi Đức Giê-hô-va. Trước giả đang ở trong trạng thái hân hoan vô cùng trong sự thờ phượng, chiêm ngưỡng một Đức Chúa Trời giàu lòng nhân từ và đức thành tín của Ngài còn đến đời đời….Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/02:MUÔN DÂN CHÚC TỤNG CHÚA”

Kinh Thánh: “Bấy giờ, Sam-sôn kêu cầu Đức Giê-hô-va, mà rằng: Chúa Giê-hô-va ôi! Xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời! Xin ban sức lực cho tôi chỉ lần này mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Phi-li-tin về sự mất hai con mắt tôi” (Các quan xét 16:28) Trong tận cùng của sự đau đớn, ông Sam-sôn đã kêu cầu Chúa (câu 28). Dù được sinh ra trong một gia đình kính sợ Chúa và được giao phó trọng trách lãnh…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 14/02: ĐỨC TIN TRONG NƠI BI THẢM NHẤT”

Kinh Thánh: “Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi, nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và chẳng có lòng kính sợ Ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng, Chúa, là Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán vậy“ (Giê-rê-mi 2:19) Người Phi-li-tin có thể giết ông Sam-sôn, nhưng điều họ làm cho ông còn nặng nề và đau đớn hơn cả sự chết. Họ không chỉ làm thương tổn thân…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/02:SAI MỘT LY ĐI MỘT DẶM”

Kinh Thánh: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được“ (1 Phi-e-rơ 5:8) Xuất phát từ nơi Đức Chúa Trời ban phước và đặt để ông – dinh Đan (13:25) – ông Sam-sôn đã có những chuyến đi ngày càng xa. Ban đầu là Thim-na (14:1) nằm ngay biên giới của Đan và quân Phi-li-tin, sau đó ông vào…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/02:SÂN CHƠI HAY CHIẾN TRƯỜNG”

Kinh Thánh: “Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt“ (1 Cô-rinh-tô 15:33) Bất kể lời can ngăn của cha mẹ, ông Sam-sôn trở lại Thim-na và tổ chức một bữa tiệc. Rất có thể đây là bữa tiệc cưới của ông Sam-sôn và cô gái Phi-li-tin được tổ chức trong bảy ngày. Theo thông lệ thời bấy giờ, các bữa tiệc thường có rượu, và Kinh Thánh cũng cho biết đây là “thường tục” (phong tục) của các thanh…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/02:GẦN MỰC THÌ ĐEN”