Comments are off for this post

Ngày 13 tháng 3. GIÁ TRỊ LỜI DẠY CỦA SỰ KHÔN NGOAN.

8 10 Khá nhận sự khuyên dạy ta, chớ lãnh tiền bạc,
Thà lãnh sự tri thức hơn là vàng chọn lựa;
11 Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc,
Và các vật mình ưa thích hơn hết
chẳng sánh bằng nó đặng.

Người nữ khôn ngoan khuyên hậu duệ của A-đam, khuyên những người đơn sơ, dại dột hãy nhận sự khuyên dạy và chớ lãnh tiền bạc. Nếu phải chọn tri thức hoặc vàng chọn lựa thì thà nhận tri thức.

Con người thường phải chọn: điều không thấy bằng mắt hoặc điều thấy được, tri thức hoặc vàng chọn lựa, khôn ngoan hoặc châu ngọc, giàu có tâm linh hoặc giàu có vật chất.

Chúng ta không nên so sánh sự khôn ngoan với tiền bạc của cải, vì một bên là tinh thần, một bên là vật chất. Người nữ khôn ngoan tự giới thiệu rồi tuyên bố tri thức lẫn sự khuyên dạy của mình có giá trị hơn châu ngọc, hơn bất cứ điều gì mà con người quý chuộng.

Đức Chúa Trời phán với vua Sa-lô-môn: “Hãy xin điều ngươi muốn ta ban cho ngươi.” Vị vua trẻ mới lên ngôi đã quyết định đúng khi thưa với Chúa: “Xin ban cho tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa?” (I Các Vua 3:5, 9)

Người nữ khôn ngoan đặt trước con người hai vấn đề:
■Lo tìm kiếm sự khôn ngoan để biết cách sống ở đời.
■Lo tìm kiếm tiền bạc, tức là lo kiếm sống để mong tồn tại ở đời và trở thành giàu có.

Bạn cần “cách sống” hoặc cần “kiếm sống”? Điều nào quan trọng và cần thiết hơn? Tất nhiên bạn cần cả hai. Tuy nhiên, nếu bạn lo “kiếm sống” liệu “cách sống” có bị huỷ không? Nếu bạn ưu tiên tìm kiếm “cách sống” liệu “kiếm sống” có bị huỷ không? Khi bạn khát khao tìm kiếm sự tương giao với Đức Chúa Trời, xem đó là điều giá trị nhất, bạn sẽ được hưởng cả hai: “cách sống” và “kiếm sống”.

Comments are closed.