Comments are off for this post

Ngày 14 tháng 3. G2: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỰ KHÔN NGOAN (1).

8 12 Ta, là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh,
Và tìm được sự hiểu biết và sự dẽ dặt.
13 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác;
Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược,
con đường ác, và miệng gian tà.

– Sự khôn ngoan đi đôi với

Sự khôn ngoan đồng ở với sự sáng suốt (sự khôn khéo, mưu trí, phán đoán đúng với lương tri), tức là sự thông sáng. Khôn ngoan và sáng suốt đồng hành với nhau. Ông Gióp, đại diện cho loài người, từng thắc mắc:

Vậy thì sự khôn ngoan ở đâu đến?
Sự thông sáng ở tại nơi nào?
Câu giải đáp là:
Kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan;
Tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng.
(Gióp 28:20, 28)

Nhờ khôn ngoan và sáng suốt mà có hiểu biết (tri thức) và dẽ dặt (thận trọng). Bạn cần hiểu từ ngữ “thận trọng” kèm theo sự khôn ngoan và sự thông sáng là thận trọng trong tinh thần kính sợ Chúa và tránh khỏi điều ác, chớ không phải thận trọng, tính toán trong tình trạng thiếu hẳn sự khôn ngoan thiên thượng. Khi đối diện với những tình huống do Chúa Giê-xu đề cập trong Ma-thi-ơ 10:32-33; 38-39: xưng nhận Chúa trước mặt người đời, vác cây thập tự mình mà theo Chúa, mất tính mạng vì danh Chúa mà người tin Chúa lại “thận trọng” theo kiểu người chưa tin rồi rút lui thì không phải là khôn ngoan thật. Chúa Giê-xu phán: “Nếu một người được cả thế giới mà mất linh hồn mình thì ích lợi gì? Hoặc người sẽ lấy gì để đổi lại linh hồn mình?” (Ma-thi-ơ 16:26)
– Sự khôn ngoan không đi đôi với

Sự khôn ngoan không đồng ở với, không đi đôi với điều ác (bao gồm tội lỗi và hành vi tội lỗi). Tất nhiên, kính sợ Đức Chúa Trời thì phải đối lập với tội lỗi và ghét tội lỗi. Ghét điều ác chẳng phải chỉ là không ưa thích mà còn là từ chối điều ác, không làm điều ác, không dính dáng đến điều ác.

Sự khôn ngoan ghét điều ác một cách cụ thể:
■Ghét kiêu ngạo. Tấm lòng
■Ghét xấc xược. Thái độ
■Ghét con đường ác. Lối sống
■Ghét miệng gian tà. Lời nói

Như vậy người kính sợ Chúa thì tránh khỏi điều ác và không dính dáng gì đến thói kiêu căng, thái độ ngạo mạn, lối sống gian ác, lời nói gian manh, tráo trở.

Comments are closed.