Comments are off for this post

Ngày 17 tháng 3. G2: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỰ KHÔN NGOAN (4).

8 18 Sự giàu có, sự tôn trọng,
Của cải bền lâu, và sự công bình đều ở nơi ta.

Giàu có và vinh quang của sự khôn ngoan

Kết quả của cuộc sống có sự khôn ngoan là sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu và sự công bình. (Câu 18)

Khi vua Sa-lô-môn cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ông sự khôn ngoan và tri thức, Đức Chúa Trời phán: “Vì ước nguyện của con không phải là xin giàu sang, của cải, vinh dự, sống lâu hay sinh mạng của kẻ thù, nhưng xin khôn ngoan và tri thức để cai trị nhân dân ta, vậy ta ban cho con khôn ngoan và tri thức như con cầu xin, cũng cho con giàu sang của cải, vinh dự, đến nỗi trước con chẳng có vua nào sánh bằng, và sau này cũng không ai dám sánh với con.” (II Sử Ký 1:11-12) Chẳng những Chúa ban cho vua sự khôn ngoan và tri thức, Ngài còn ban cho vua sự giàu sang, của cải, vinh dự (II Sử Ký 1:10-12). Dầu vậy đừng kết luận rằng giàu có thịnh vượng về vật chất của cải là nguyên tắc mà Đức Chúa Trời dành cho tất cả những người kính sợ Ngài. Ngày nay, nhiều người tin Chúa chỉ xin giàu có, thịnh vượng về vật chất mà chẳng bao giờ xin sự khôn ngoan và sáng suốt về phần thuộc linh.

Giàu có được đề cập đến ở đây không phải là vàng bạc của cải đời này (mặc dù Kinh Thánh không lên án người giàu có). Sự tôn trọng cũng không có nghĩa là vinh quang và vinh dự ở trần gian này. Vì Chúa Giê-xu phán: “Nếu anh em thuộc về thế gian, hẳn thế gian đã yêu mến người thuộc về mình” (Giăng 15:18-21).

Chúa Giê-xu là quyền phép và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta (I Cô-rinh-tô 1:24, 30), Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. (II Cô-rinh-tô 8:9)

Kết quả của cuộc sống có sự khôn ngoan vượt xa sự giàu có vật chất mà nhiều người theo đuổi và mong đợi. Giàu có tâm linh, vinh hiển đời sau, kho báu trên trời và sự công chính, là sự giàu có lâu dài. Kinh Thánh dạy: Thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. (I Giăng 2:17)

Sứ đồ Phi-e-rơ khi đối diện với người què ngửa tay xin tiền bố thí, ông đã nói: “Hãy nhìn xem chúng ta”, “Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế ở Na-xa-rét, hãy bước đi!” (Công Vụ 3:5, 6) Điều sứ đồ Phi-e-rơ có chính là sự giàu có thuộc linh, sung mãn quyền năng nơi Đức Chúa Trời.

Comments are closed.