Comments are off for this post

Ngày 18 tháng 3. G2: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỰ KHÔN NGOAN (5).

8 19 Bông trái ta tốt hơn vàng, đến nỗi hơn vàng ròng;

Hoa lợi của ta quý hơn bạc cao.

Bông trái và hoa lợi của sự khôn ngoan

Sự khôn ngoan đề cập đến “bông trái ta” khiến chúng ta nhớ lại lời dạy của người cha:
Nó (sự khôn ngoan) là cây sự sống cho ai nắm lấy nó;
Người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh.

(Châm Ngôn 3:18)

Từ cây sự sống mà có bông trái tốt hơn vàng, đến nỗi hơn vàng ròng. Bông trái đó là phước hạnh của ân sủng, là đủ mọi phúc lành thuộc linh từ trời vì chúng ta tin cậy Chúa Cứu Thế (Ê-phê-sô 1:3): được chuộc tội, được hoà giải, được tha thứ, được nhận làm con, được thánh hoá… Đó là sự nhận biết Chúa Giê-xu (Phi-líp 3:8), là đức tin quý hơn vàng hay hư nát (I Phi-e-rơ 1:7), là hy vọng, là tình yêu thương, là bông trái của Đức Thánh Linh.

Khi nói đến “bông trái ta tốt hơn vàng”, “hoa lợi ta quý hơn bạc”, sự khôn ngoan vừa ám chỉ thành quả của sự khôn ngoan không phải là vàng bạc, của cải vật chất đời này mà là những điều quý hơn, có giá trị hơn. Đây là lời cảnh báo dành cho tất cả những ai đến với sự khôn ngoan với tham vọng trở nên giàu có thịnh vượng về vật chất.

Khi nói đến “bông trái ta tốt hơn vàng”, “hoa lợi ta quý hơn bạc”, sự khôn ngoan cũng ám chỉ thành quả của sự khôn ngoan là một quá trình gieo trồng và thu hoạch. Gieo trồng, phát triển và gặt hái là quy luật của thiên nhiên và đời sống,vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. (Ga-la-ti 6:7) Khi lìa bỏ Đấng Khôn Ngoan thì con người gieo lúa mì và gặt những gai góc, khó nhọc mà chẳng được ích gì. Các ngươi sẽ hổ thẹn về hoa trái mình, vì cơn giận phừng phừng của Đức Gia-vê. (Giê-rê-mi 12:13)

Chúa Giê-xu phán: “Nếu hạt lúa chẳng rơi xuống đất và chết đi thì vẫn chỉ là một hạt mà thôi, nhưng nếu nó chết đi thì sẽ sinh được nhiều hạt khác.” (Giăng 12:24) Còn “hoa lợi” từ sự chết và sự sống lại của Ngài thật quý giá vô cùng.

Vì bông trái của sự khôn ngoan tốt hơn, hoa lợi của sự khôn ngoan quý hơn, cho nên:

Thà được nó (sự khôn ngoan) hơn là được tiền bạc,
Hoa lợi nó (sự khôn ngoan) sinh ra tốt hơn vàng ròng.
(Châm Ngôn 3:14)

Comments are closed.