Comments are off for this post

Ngày 22 tháng 3. G3: GIÁ TRỊ ĐỜI ĐỜI CỦA SỰ KHÔN NGOAN (2).

– TA ĐÃ ĐƯỢC LẬP –

8 23 Ta đã được lập từ trước vô cùng,
Từ nguyên thuỷ, trước khi dựng nên trái đất.

Ta đã được lập từ trước vô cùng

Từ trước vô cùng, từ nguyên thuỷ, trước khi dựng nên trái đất ta đã được lập. Thật kinh ngạc khi sự khôn ngoan tuyên bố rằng từ rất lâu trước khi sáng thế Ngài đã được lập.

Ta đã được lập cũng có nghĩa là ta đã được bổ nhiệm, ta được xức dầu.

Trong khi các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau, nghịch Đức Gia-vê, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài… thì Đức Chúa Trời phán rằng:

Dầu vậy, ta đã lập Vua ta,
Trên Si-ôn là núi thánh ta.
(Thi Thiên 2:2, 6; Công Vụ 4:26)

Đấng đã được lập, Đấng chịu xức dầu chính là Đấng Cứu Thế, là Chúa Giê-xu.

Sau khi gặp Chúa Giê-xu, ông Anh-rê trở về báo cho anh mình là ông Phi-e-rơ: “Chúng em đã gặp Đấng Mê-sia.” (Giăng 1:41) Trong khi nói chuyện với Chúa Giê-xu, thiếu phụ Sa-ma-ri thưa với Chúa: “Tôi biết Đấng Mê-sia, tức là Đấng Cứu Thế, sắp đến…” (Giăng 4:25) Còn ông Phi-e-rơ, đại diện cho các môn đệ, thưa với Chúa: “Thầy là Đấng Cứu Thế của Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 9:20) Chẳng rõ họ có hiểu rằng Đấng Mê-sia, Đấng Cứu Thế là Đấng được lập từ trước vô cùng không?

Đôi khi chúng ta chỉ nghĩ Đấng chịu xức dầu, Đấng Mê-si, Đấng Cứu Thế là Đấng đã đến và sẽ đến mà không suy niệm về gốc tích của Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng. (Mi-chê 5:1b) Thật kinh ngạc khi Đấng đã được lập từ trước vô cùng lại đến với chúng ta là con người nay còn mai mất.

Nếu Đấng hiện hữu từ ban đầu, Đấng được lập từ nguyên thuỷ đến với bạn, bạn sẽ nói gì và làm gì? Kinh Thánh cho biết các vua chúa thế gian, các quan trưởng đã hiệp nhau nghịch cùng Đấng được lập từ trước buổi sáng thế. Con người thọ tạo, bị giới hạn lại dám chống nghịch Đấng vô hạn được lập từ ban đầu. Đáng sợ cho số phận của họ.

Xưa kia khi chưa có đất trời,
Khi trăng sao chưa thành hình.
Xưa kia khi chưa có núi đồi
Và chim chưa bay trên bầu trời.
Xưa kia khi chưa có sóng trào,
Ngàn mây chưa bay trên bầu trời.
Đức Chúa Trời là Đấng yêu loài người.
(Trích bài hát Xưa kia, khi chưa có…)

Comments are closed.