Comments are off for this post

Ngày 30 tháng 3. LỜI MỜI CỦA SỰ KHÔN NGOAN (3).

9 5 Hãy đến ăn bánh của ta,
Và uống rượu ta đã pha trộn,

Sụ khôn ngoan chuẩn bị yến tiệc. Tại bàn tiệc đã có món ăn ngon nhất, thức uống tuyệt vời nhất do chính sự khôn ngoan chuẩn bị. Tôi tớ đã được sai đi để nhắc nhở và mời gọi. Nội dung lời mời gọi thật đơn giản, ai cũng có thể hiểu được:

1. Hãy đến. Cần đáp ứng khi nghe lời nhắc nhở, khi nghe lời mời gọi. Người đến ngôi nhà của sự khôn ngoan là người nhận biết tình trạng và nhu cầu của mình. Như Kinh Thánh chép: Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn. (Ê-sai 55:1) Chúa Giê-xu phán: “Ai khát hãy đến cùng ta mà uống!” (Giăng 7:37) “Đến” là hành động vâng lời sau khi nghe lời khuyên. Chúa Giê-xu dạy người nghe và làm theo giống như người khôn ngoan xây nhà trên đá. (Ma-thi-ơ 7:24) Chịu lắng nghe và đến với sự khôn ngoan là bắt đầu xây dựng cuộc đời của mình trên nền vững chãi.

2. Ăn bánh. Người ngu dại sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy. (Châm Ngôn 5:23) Chính vì thế người ngu dại đến ngôi nhà của sự khôn ngoan để ăn bánh, tức là tiếp nhận Lời để trở nên khôn ngoan. Lời chính là Chúa Giê-xu: “Ta là bánh đem lại sự sống, ai đến với ta sẽ không bao giờ đói nữa.” (Giăng 6:35) Lời cũng là lời Chúa. Chúng ta trở nên khờ khạo vì không có lời Chúa. Ông Phao-lô nhắc ông Ti-mô-thê rằng: “Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế. (II Ti-mô-thê 3:15).

3. Uống rượu. Thay vì ăn bánh của sự gian ác, và uống rượu của sự hung hăng (Châm Ngôn 4:17), những người tiếp nhận lời mời, đến nhà của sự khôn ngoan ăn bánh một cách vui mừng, uống rượu một cách hớn hở (Truyền Đạo 9:7). Rượu do sự khôn ngoan pha trộn sẽ làm cho người uống “say”, cách “say” của họ có thể bị người ngoài chế giễu: “Họ say rượu mới đó”. Ông Phi-e-rơ giải thích về thứ rượu của sự khôn ngoan làm cho say như sau: “Những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu,… Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán:

Trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ Thần ta trên khắp mọi lời xác thịt… (Công Vụ 2:13-14)

“Uống rượu” ở câu này nghĩa là tiếp nhận Thánh Linh. Đúng như Chúa Giê-xu đã phán: “Người nào tin ta thì sông nước trường sinh trong lòng người ấy sẽ tuôn ra, như Kinh Thánh đã dạy! Ở đây Chúa Giê-xu nói về Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ nhận được. (Giăng 7:38)

Comments are closed.