Comments are off for this post

Ngày 9 tháng 3. CHUYỆN CỦA GÃ THIẾU SUY XÉT (7).

7 24 Vậy bây giờ, hỡi con, hãy nghe ta,

Khá chăm chỉ về các lời của miệng ta.
25 Lòng con chớ xây vào con đường đàn bà ấy,
Chớ đi lạc trong các lối nàng;
26 Vì nàng làm nhiều người bị thương tích sa ngã,
Và kẻ bị nàng giết thật rất nhiều thay.
27 Nhà nàng là con đường của Âm phủ,
Dẫn xuống các phòng của sự chết.

Sau khi kể với con câu chuyện của gã thiếu suy xét, người cha khuyên con hãy nghe lời khuyên dạy của cha. “Hãy nghe” không phải là một lời khuyên hoặc một lời đề nghị mà là một mệnh lệnh: “Hãy nghe theo”. Kinh Thánh dạy sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. (I Sa-mu-ên 15:22) Vì không vâng lời, không nghe theo lệnh Chúa truyền mà vua Sau-lơ mất ngôi vua. Trong cuộc chiến giữa sự sống và cái chết, nghe đúng và làm theo là vấn đề rất quan trọng. Nghe nhầm hoặc không chịu làm theo mệnh lệnh của người chỉ huy sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Trong cuộc chiến tâm linh cũng vậy, những điều xác thịt ưa thích chống trả linh hồn (I Phi-e-rơ 2:11), tấn công và đẩy linh hồn chúng ta đến chỗ chết. Chúng ta cần nghe theo lời Chúa để bảo vệ linh hồn của mình.

Phải canh giữ lòng của mình đối với nhục dục. Đừng để bước chân lạc vào con đường của dâm phụ. Ông Gióp nói:

Nếu chân tôi trở bước bỏ đường chánh đáng,
Và lòng tôi đi theo con mắt tôi,
Nếu có sự ô uế chi dính vào tay tôi,
Nguyện tôi gieo, và có kẻ khác gặt hái,
Nguyện thổ sản tôi bị nhổ đi.

(Gióp 31:7, 8)

Danh sách nạn nhân của dâm phụ rất dài. Từ chết đến bị thương tính ra cả một đạo binh. Thật đúng với lời Kinh Thánh: Vì cổng rộng và đường lớn dẫn đến diệt vong, nhiều người vào lối ấy. (Ma-thi-ơ 7:14) Ai vào nhà dâm phụ là đang đi trên xa lộ Âm phủ, đang vào các phòng của sự chết.

Kinh Thánh cảnh cáo rất rõ ràng: Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. (I Cô-rinh-tô 6:10)

Comments are closed.