Comments are off for this post

Ngày 13 tháng 4. ĐẦU VÀ MIỆNG

10 6 Có phước lành giáng trên đầu kẻ công bình;
Nhưng miệng kẻ ác giấu sự cường bạo.
1. Đầu của người công chính
-Phước lành giáng trên đầu. Phước lành từ trên cao ban xuống, người được chúc phước cúi đầu lắng nghe lời chúc phước, rồi được xức dầu ở đầu, sau đó có thể được đội mão miện hoặc vòng hoa. Dầu quý giá đổ trên đầu, chảy xuống râu, tức là râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người. (Thi Thiên 133:1-2) Những điều đến với người được chúc phước đều tốt đẹp: lời chúc tốt đẹp, dầu quý giá toả hương thơm từ trên đầu chảy xuống toàn thân thể. Tất nhiên sau đó là cuộc đời phước hạnh.
Đức Chúa Trời hứa: “Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Gia-vê Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi:…” (Phục Truyền 28:2) Người công chính chẳng những được Đức Chúa Trời ban phước mà còn được con người chúc phước. Ông Gióp, người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh tội ác, nói rằng: “Kẻ gần chết chúc phước cho tôi.” (Gióp 29:13)
-Phước lành từ Chúa Giê-xu là Đầu. Ông Phao-lô nói: “Tôi muốn anh em biết Đấng Cứu Thế là đầu mọi người.” (ICô-rinh-tô 11:3) Con người chẳng thể làm Đầu, tổ chức chẳng phải là Đầu. Chúa Cứu Thế mới là đầu. Phước lành của những chi thể trong Thân tức là Hội thánh phổ thông, đến từ Đầu. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Cứu Thế đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. (Ê-phê-sô 1:3)
2. Miệng của kẻ ác
Trong khi đầu của người công chính có mùi thơm phước lành thì miệng của kẻ ác hôi mùi cường bạo. Kẻ ác che giấu sự tàn bạo sau mặt nạ: Lấy miệng mình chúc phước, nhưng trong lòng thì rủa sả. (Thi Thiên 62:4)
Nếu phước lành cho người công chính được bày tỏ một cách rõ ràng và thật sự đúng như vậy thì kẻ ác cũng bày tỏ lời nói rõ ràng bằng môi miệng, nhưng đó chỉ là bề ngoài, còn bề trong mới là thực chất. Kinh Thánh cho biết:
Nơi miệng chúng chẳng có sự thành tín
Lòng chúng nó chỉ là gian tà;
Họng chúng nó chỉ là huyệt mả mở ra;
Lưỡi chúng nó đầy dẫy điều dua nịnh.
(Thi Thiên 5:9)
Đối với kẻ ác không hề có phước lành mà chỉ có sự cường bạo. Thế nhưng chúng ta lại thích nghe kẻ ác nói hơn là tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời. Than ôi!

Comments are closed.