Comments are off for this post

Ngày 14 tháng 4. THƠM THO HAY HÔI THỐI?

10 7 Kỷ niệm người công bình được khen ngợi;
Song tên kẻ ác rục đi.
Sau một thời gian sống ở trần gian, con người lưu lại trong lòng người khác những kỷ niệm như tên tuổi, tinh thần cống hiến, nếp sống đạo đức, niềm tin…
Nhiều người sống kính sợ Chúa, nhưng khi qua đời lại là người vô danh, không ai biết đến, không có đài tưởng niệm nào cho họ ở trần gian này. Dầu vậy, tiên tri Ma-la-chi báo trước về ngày của Đức Gia-vê như sau: Bấy giờ các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc. (Ma-la-chi 3:18) Trong ngày cuối cùng, có sự phân biệt rõ ràng giữa người công chính và kẻ gian ác, giữa người hầu việc Chúa và kẻ không hầu việc Ngài trong vòng cộng đồng tuyển dân của Chúa.
Dù nhiều người kính sợ Chúa là người vô danh nhưng Kinh Thánh cho biết: Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Gia-vê nói cùng nhau, thì Đức Gia-vê để ý mà nghe; và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Gia-vê và tưởng đến danh Ngài. (Ma-la-chi 3:16)
Như vậy, điều quan trọng là kỷ niệm của người công chính được Đức Chúa Trời ghi nhớ với danh thơm tiếng tốt. Kẻ ác tưởng rằng danh tiếng của họ sẽ trường tồn mà quên rằng chẳng ai muốn nhớ đến kẻ gian ác. Còn lỡ nhớ đến họ thì người ta bịt mũi lắc đầu vì ô danh, tiếng xấu, bốc mùi hôi thối. Theo thời gian tên tuổi của kẻ ác sẽ “rục đi”, thối rữa.
Bạn của ông Gióp là ông Binh Đát, nói về kẻ ác như sau:
Kỷ niệm hắn sẽ diệt khỏi thế gian,
Danh hắn không lưu lại trên mặt đất.
(Gióp 18:17)
Thái độ của Đức Chúa Trời đối với kẻ ác rất dứt khoát:
Mặt Đức Gia-vê làm nghịch cùng kẻ làm ác,
Đặng huỷ diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất.
(Thi Thiên 34:16)
■Đối với kẻ ác, Chúa chống nghịch.
■Đối với tội lỗi của kẻ ác, Chúa ghi nhớ.
■Đối với kỷ niệm của kẻ ác, Chúa huỷ diệt.
Trong ngày phán xét chẳng hề có chuyện vinh danh kẻ ác. Những lời nói và hành động tội lỗi của họ gây ra sẽ bị phán xét trước mặt Đức Chúa Trời.

Comments are closed.