Comments are off for this post

Ngày 20 tháng 4. BẰNG LỜI HAY BẰNG ROI?

10 13 Trên môi miệng người thông sáng
có sự khôn ngoan;
Nhưng roi vọt dành cho lưng kẻ thiếu trí hiểu.

Vua cha là Đa-vít viết Thi Thiên 37:30
Miệng người công bình xưng điều khôn ngoan,
Và lưỡi người nói sự chánh trực.
Đến đời con là vua Sa-lô-môn cũng viết một câu tương tự:
Trên môi miệng người thông sáng có sự khôn ngoan.

Nhờ đâu mà người khôn ngoan (người kính sợ Chúa) có môi miệng đầy thuyết phục như vậy?
Châm Ngôn 1:5-6 cho biết nhờ biết lắng nghe:
Kẻ khôn sẽ nghe và thêm lên sự học vấn,
Người thông sáng sẽ được rộng mưu trí,
Để hiểu biết châm ngôn, thí dụ,
Và lời của người khôn ngoan, cùng câu đố nhiệm của họ.

Con vua Sa-lô-môn, cháu nội vua Đa-vít, là ông Rô-bô-am, khi lên ngôi không chịu lắng nghe lời khuyên khôn ngoan của các nhà cố vấn lớn tuổi. Lẽ ra vua phải giảm nhẹ gánh nặng phục dịch của dân sự, nói chuyện với họ một cách tử tế thì vua lại nghe theo lời khuyên dại dột của các cố vấn trẻ tuổi. Đáp lại yêu sách của họ, vua nói: “Ta sẽ làm cho cái ách các ngươi trở nên nặng hơn nữa, cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp.” Tuy nhiên, vua Rô-bô-am chưa kịp sửa phạt dân sự bằng roi bọ cạp thì chính vua đã bị “ăn roi” (trừng phạt) và phải chạy trốn về Giê-ru-sa-lem. (I Các Vua 12:1-18)

Khi không chịu nghe lời khôn ngoan, chẳng những môi miệng không thể nói ra lời khôn ngoan mà còn trở thành người ngu dại. Và việc bị trừng phạt là chuyện phải đến.
“Roi vọt” có thể là cây trượng và cây gậy của Đấng Chăn Chiên dạy dỗ con chiên ngu ngơ, dại khờ. (Thi Thiên 23) Đức Chúa Trời phán với vua Đa-vít về vị vua tương lai (Sa-lô-môn): Ta làm Cha nó, nó làm con ta. Nếu nó có lỗi, thì ta sẽ trừng phạt như loài người dùng roi dạy con. (II Sa-mu-ên 7:14)
“Roi vọt” là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời quyền năng đối với kẻ ác:
Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó;
Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm.

Ê-sai 11:4b: Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác.
“Roi vọt”, sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, có thể là sự cai trị của một quốc gia khác trên dân tuyển của Chúa. Hỡi A-si-ri, là cái roi của sự thạnh nộ ta! Cái gậy cầm trong tay nó là sự tức giận của ta vậy! ta sẽ sai nó nghịch cùng nước chẳng tin kính, khiến nó đi đánh một dân mà ta nổi giận… (Ê-sai 10:5-6)

Comments are closed.