Comments are off for this post

Ngày 23 tháng 4. HƯỚNG VỀ SỰ SỐNG HAY CHIỀU THEO TỘI LỖI?

10 16 Lao khổ của người công bình hướng về sự sống;
Còn hoa lợi kẻ hung ác chiều về tội lỗi.

Câu 16 hoàn toàn trái ngược với quan điểm cho rằng giàu có thì vững bền còn nghèo khó thì bị huỷ diệt. Vấn đề là những thành quả người giàu hoặc người nghèo kiếm được đến từ đâu.

1. Lao khổ của người công chính là những việc làm chánh đáng, là tiền lương kiếm được từ công việc lương thiện thì đó là phước lành, hướng về sự sống. Trong việc làm của mình để hướng về sự sống ta phải chọn nghề nghiệp chánh đáng, rồi trong nghề nghiệp ta cũng phải trả giá, để sống theo sự công chính.

Những hành động và công việc của người công chính hướng về sự sống đời đời. Không phải nhờ công việc mà được sự sống đời đời đời, nhưng vì có sự sống đời đời mà công chính trong công việc. Ông Phao-lô viết chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. (Phi-líp 2:13) Ông cũng làm chứng về bản thân rằng:Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. (I Cô-rinh-tô 15:10)

Coi chừng nghề nghiệp giúp bạn thu nhập nhiều nhưng không hướng về sự sống. Kinh Thánh khuyên chúng ta tấn tới trong sự trọn lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là: từ bỏ các việc chết… (Hê-bơ-rơ 6:1b) Ông Phao-lô cảnh báo: Nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. (Rô-ma 8:13)

2. Hoa lợi kẻ hung ác. Châm ngôn dùng từ ngữ hoa lợi, kết quả của việc trồng tỉa, bông trái của cây trồng, tức là năng xuất trong nông nghiệp để nói về hậu quả công việc của kẻ hung ác. Tội lỗi là hoa lợi đến từ những việc làm bất lương, là lợi nhuận từ những công việc, những nghề nghiệp không nên làm.

Chúng ta có thể so sánh công việc của người thợ mộc với người bán rượu. Thu nhập của người thợ mộc đến từ công việc tích cực và ích lợi. Còn công việc của người bán rượu nặng tính huỷ hoại. Người này càng rót rượu thì càng huỷ hoại và càng huỷ hoại thì càng kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên cần biết rằng ngay trong những nghề nghiệp chánh đáng, chúng ta vẫn bị cám dỗ chiều theo tội lỗi, cho phép tội lỗi sinh sôi nảy nở trong công việc và đời sống của mình. Coi chừng chúng ta quên điều Kinh Thánh dạy: Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát (Ga-la-ti 6:8a) và khi tội ác đã trọn, sanh ra sự chết (Gia-cơ 1:15b)

Comments are closed.