Comments are off for this post

Ngày 27 tháng 4. LƯỠI NGƯỜI CÔNG BÌNH – LÒNG KẺ HUNG ÁC

10 20 Lưỡi người công bình giống như bạc cao;
Còn lòng kẻ hung ác không ra gì.

Câu Châm ngôn so sánh “lưỡi” (nói thành lời) của người công chính với “lòng” (chỉ về ý nghĩ) của kẻ hung ác. Lưỡi người công chính có giá trị hơn lòng kẻ hung ác.

1. Lưỡi của người công chính, tức là nội dung lời nói phát xuất từ môi miệng của người công chính quý giá như bạc. Nhờ đâu lưỡi người công chính có giá trị như bạc tinh ròng?
Trước hết là nhờ “kho lành”. Chúa Giê-xu dạy: …Vì miệng phát ra những điều đầy ắp trong lòng. Người lành từ kho lành phát ra điều lành, còn kẻ ác từ kho ác phát ra điều ác. (Ma-thi-ơ 12:34b, 35) Chẳng phải “lưỡi” cố gắng “luyện bạc” mà trong “kho” (từ lòng) đã chứa đầy “bạc”. Cho nên khi “lưỡi” mở cửa kho thì “bạc” tràn ra là điều tất nhiên.

Ông Phi-e-rơ cho chúng ta biết người công chính được thử thách trăm bề, nhờ đó đức tin quý như vàng, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển… (I Phi-e-rơ 1:6-9) Cho nên những lời ca tụng Chúa, lời làm chứng, chia sẻ của họ đều rất quý giá.

Lời cầu nguyện, cũng là tâm nguyện và ước nguyện của vua Đa-vít đối với Đức Chúa Trời:
Hỡi Đức Gia-vê là vầng đá tôi và là Đấng cứu chuộc tôi,
Nguyện lời nói của miệng tôi,

Sự suy ngẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!
(Thi Thiên 19:14)

2. Lòng của kẻ hung ác

Sách Châm Ngôn ví “tấm lòng” (con tim) như nguồn sự sống. Tấm lòng là nguồn của suy nghĩ, cảm xúc, là định hướng cho lời nói, hành vi của con người.

“Hàng” của kẻ gian ác chưa xuất kho mà Châm ngôn đã thẳng thừng lượng giá toàn bộ cái kho đó là “không ra gì”. Vì sao? Chúa Giê-xu từng lên án những người Pha-ri-si xấu xa: “Hỡi loài rắn độc! Các ông độc ác thì làm thế nào nói được điều lành?” (Ma-thi-ơ 12:34)

Con tim của kẻ hung ác chẳng khác gì cái hố sâu trống rỗng, như hang động tối tăm, lạnh lẽo không có sự sống. Nếu có đầy ắp thì cũng đầy ắp những điều dẫn đến sự chết. Trong lòng kẻ hung ác chẳng có gì giá trị.

Comments are closed.