Comments are off for this post

Ngày 4 tháng 4. LỜI KHUYÊN KÍNH SỢ CHÚA (2)

9 10 Kính sợ Đức Gia-vê, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.
11 Vì nhờ ta, các ngày con được thêm nhiều lên,
Và các năm tuổi con sẽ đặng gia tăng.
N1. Nguồn, nền tảng của sự khôn ngoan và sự thông sáng là kính sợ Chúa và nhìn biết Đấng Thánh. Nhiều lần Kinh Thánh nhắc nhở về điều này. Châm Ngôn 1:7, Thi Thiên 111:10:
Sự kính sợ Đức Gia-vê là khởi đầu sự khôn ngoan;
Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu.
N2. Ngày nhân lên, năm thêm vào cho người kính sợ Chúa và nhìn biết Đấng Thánh. Sự khôn ngoan đem sự sống đến cho con người, sự khôn ngoan tuyên bố: “Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống, và sẽ được ơn của Đức Gia-vê” (Châm 8:35). Sự khôn ngoan là cây sự sống cho ai nắm lấy. (Châm 3:18) Cho nên sự khôn ngoan khuyên:
Hãy nắm chắc lời khuyên dạy, chớ buông ra;
Khá gìn giữ nó, vì là sự sống của con.
(Châm Ngôn 4:13)
Người cha cho biết sự khôn ngoan sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống, và sự bình an. (Châm 3:2), tay hữu sự khôn ngoan cầm sự trường thọ. (Châm 3:16) và người nào nghe và tiếp nhận lời của sự khôn ngoan thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên (Châm 4:10).
Sách Ê-sai 38:1-8 ghi lại chuyện vua Ê-xê-chia đau nặng gần chết. Đức Chúa Trời sai tiên tri Ê-sai đến báo cho vua biết: “Vua nên sắp đặt mọi việc trong gia đình cho ổn thoả vì vua sắp qua đời.” Vua Ê-xê-chia xây mặt vào tường, khẩn thiết xin Chúa: “Thưa Chúa, con nài xin Ngài nhớ lại con vẫn sống cách trung tín hết lòng với Chúa và làm điều công chính trước mặt Chúa.” Vua vừa cầu nguyện, vừa khóc dầm dề. Chúa liền phán dạy Ê-sai: “Con hãy đi báo tin cho Ê-xê-chia: Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi là Đa-vít, đã phán: Ta đã nghe lời cầu nguyện ngươi và thấy nước mắt ngươi! Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm tuổi…”
Có thể bạn cho rằng sống lâu làm gì cho khổ, thế nhưng Kinh Thánh cho biết về việc sống chết như sau:
Sự kính sợ Đức Gia-vê gia thêm ngày tháng;
Còn năm tuổi kẻ ác sẽ bị giảm bớt.
(Châm 10:27)
Dầu vậy câu Kinh Thánh này không nhằm kết luận rằng chẳng có kẻ ác sống lâu. Ông Gióp từng quan sát và nhận thấy sự kiện lạ lùng trong xã hội nên thắc mắc: “Cớ sao kẻ gian ác sống, trở nên già cả và quyền thế cường thạnh?” (Gióp 21:7) Câu trả lời đến từ Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 5:45b: “Vì Ngài cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ cũng như trên người lành, và làm mưa cho người công chính cũng như cho kẻ bất chính.”

Comments are closed.