Comments are off for this post

Ngày 5 tháng 4. LỜI KHUYÊN KÍNH SỢ CHÚA (3)

9 12 Nếu con khôn ngoan, thì có ích cho chính mình con;
Nếu con nhạo báng, tất một mình con phải gánh lấy.
N3. Nếu con khôn ngoan… Nếu con nhạo báng…
Nguyên tắc. Kinh Thánh chép: Chớ hề dối mình: Đức Chúa Trời không chịu khinh nhạo đâu, vì ai gieo giống chi thì gặt giống ấy. (Ga-la-ti 6:7) Đây là nguyên tắc cơ bản về việc gieo và gặt, về “nguyên nhân và kết quả”.
Đôi khi chúng ta quan tâm đến “hậu quả” người khác gánh chịu khi chúng ta gieo nhưng không ngờ rằng cuối cùng chúng ta “gặt”. Chẳng hạn chúng ta nghĩ rằng mình có thể gây thiệt hại và tổn thương cho người khác bằng một hành động gian, nhưng không nghĩ rằng chúng ta đang làm hại chính mình và sẽ gánh lấy hậu quả của việc phạm tội.
Sa-tan rất quỷ quyệt, hắn xui khiến con người tin rằng có thể thay đổi hậu quả của những hành động mờ ám, xấu xa tội lỗi. Sa-tan khiến con người tin một cách mù quáng rằng gieo gió sẽ không gặt bão, trồng cây xấu ra trái tốt,…
Quyết định và chọn. Mỗi người phải chọn giữa sự sống và cái chết, giữa khôn ngoan và dại dột. Quyết định và chọn kính sợ Chúa là quyết định của riêng từng người. Chúng ta chỉ có thể kêu gọi, khuyên bảo, nhắc nhở chớ không thể ép buộc người nào kính sợ Chúa. Cũng chẳng ai có thể kính sợ Chúa thay cho người khác. Ông Gióp, ông Áp-ra-ham kính sợ Chúa là để làm gương cho vợ con của mình, để mọi người trong gia đình bắt chước kính sợ Chúa. Đức Chúa Trời cho phép dân I-sơ-ra-ên cũng như cho phép chúng ta ngày nay chọn giữa sự sống với sự chết, sự phước lành với sự rủa sả. Chúa khuyên chúng ta hãy quyết định khôn ngoan: Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. (Phục Truyền 30:19)
Chúa Giê-xu nói về quyết định và chọn trái ngược giữa nhóm Pha-ri-si và các luật gia với dân chúng và các nhân viên thu thuế đối với ông Giăng Báp-tít: “Khi nghe lời Người (Giăng Báp-tít) toàn thể dân chúng, kể cả các nhân viên thu thuế đều nhìn nhận Đức Chúa Trời là công chính và chịu để Thầy Giăng làm báp-tem cho mình. Nhưng những người Pha-ri-si và các luật gia khước từ thánh ý của Đức Chúa Trời dành cho mình và không chịu để Thầy Giăng làm báp-tem.” (Lu-ca 7:29-30)
Kết quả. Nếu chọn kính sợ Chúa, nhìn biết Đấng Thánh, tức là chọn sự khôn ngoan, bạn hưởng được sự sống, được ngày nhân lên, năm thêm vào, có ích cho chính mình. Nếu chọn nhạo báng, tức là chọn sự ngu dại, bạn sẽ gánh lấy hậu quả, tự hại chính mình. Ông Ê-li-pha nói:
Loài người có ích lợi chi cho Đức Chúa Trời chăng?
Người khôn ngoan chỉ ích lợi cho chính mình thôi.
Dầu ông công bình, Đấng Toàn Năng có vui chi chăng?
Tánh hạnh ông trọn vẹn, ấy được ích lợi gì cho Ngài sao?
(Gióp 22:2, 3)
Kinh Thánh khuyên chúng ta: Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nầy. (Ga-la-ti 6:4-5)

Comments are closed.