Comments are off for this post

Ngày 10 tháng 5. ĐẾN TRƯỚC – THEO SAU

11 2 Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa;
Nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường.
K1. Kiêu ngạo
Thật đáng sợ vì thời nay người kiêu ngạo, ăn nói xấc xược, ngạo mạn lại được đánh giá cao và được nhiều người hâm mộ. Châm Ngôn 3:35 cho biết:
Người khôn ngoan sẽ được hưởng sự vinh hiển;
Còn sự thăng lên của kẻ ngu dại sẽ ra điều hổ thẹn. (Châm Ngôn 3:35)
Kiêu ngạo (ý tưởng kiêu ngạo, lời nói kiêu ngạo, hành vi kiêu ngạo) chẳng khác gì nồi canh đun sôi sùng sục, hoặc như cây đâm chồi, “sự kiêu căng đã nẩy nụ” (Ê-xê-chi-ên 7:10), sẽ phát triển đến cực độ. Kiêu ngạo là chồi, nhục nhã là quả. Kinh Thánh cho biết kẻ kiêu ngạo sẽ xiêu tó, vấp ngã, không ai dựng lại. (Giê-rê-mi 50:32)
– Con người kiêu ngạo bảo nhau: “Chúng ta hãy làm gạch nung trong lửa, xây một thành phố vĩ đại, có cái tháp cao tận trời xanh, danh tiếng chúng ta sẽ tồn tại muôn đời. Như thế chúng ta sẽ sống đoàn tụ khỏi bị tản lạc khắp mặt đất.”Tinh thần kiêu ngạo, lời nói kiêu ngạo, công việc kiêu ngạo để xây một thành phố vĩ đại dẫn đến kết cục là thành phố xáo trộn (Ba-bên) và con người bị tản lạc khắp đất.
– Pha-ra-ôn vĩ đại của Ai-cập từng ăn nói xấc xược: “Gia-vê là ai mà trẫm phải vâng lời người, để cho dân I-sơ-ra-ên đi? Trẫm chẳng biết Gia-vê nào hết; cũng chẳng cho dân I-sơ-ra-ên đi nữa” .(Xuất 5:2) Thái độ kiêu ngạo và lời nói xấc xược của Pha-ra-ôn đã gặt lấy sự huỷ hoại của dân tộc và đất nước trong mọi lãnh vực.
K2. Khiêm nhường
Khiêm nhường và khôn ngoan đi với nhau. Người khôn ngoan phải sống khiêm nhường và người khiêm nhường là người khôn ngoan. Hoàn toàn khác với quan niệm cho rằng khiêm nhường là khờ dại. Người nhận biết sự thật về chính mình, đặt mình vào đúng vị trí, và có hành vi phù hợp. Đó là suy nghĩ và hành động khôn ngoan của người khiêm nhường. Còn người không nhìn nhận sự thật về chính mình, không chịu đặt mình đúng vị trí, và có hành vi sai trật là người dại khờ.
Tiên tri Mi-chê đặt vấn đề: Phải chăng Chúa đã dạy rằng Ngài chỉ đòi hỏi ngươi thực hành sự công chính, ưa mến sự nhân từ, và bước đi cách khiêm nhường với Chân Thần ngươi sao? (Mi-chê 6:8) Những người sống khiêm nhường và khôn ngoan theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đều có thái độ kính sợ Chúa và sống theo chuẩn mực của lời Chúa.

Comments are closed.