Comments are off for this post

Ngày 12 tháng 5. TIỀN TÀI HAY CÔNG CHÍNH?

11 4 Trong ngày thạnh nộ, tài sản chẳng ích chi cả;
Duy công chính giải cứu khỏi sự chết.
Ngày thạnh nộ là ngày của Đức Chúa Trời. Có thể chỉ về ngày sụp đổ của đế quốc Ba-by-lôn. Này, ngày Đức Gia-vê đến, là ngày hung dữ, có sự thạnh nộ và nóng giận để làm đất này nên hoang vu và diệt những kẻ có tội khỏi đó. (Ê-sai 13:9) Đó là ngày chiến tranh như tiên tri Sô-phô-ni cảnh báo: Ngày lớn của Đức Gia-vê đã gần, đã gần rồi; nó đến rất kíp. Ngày của Đức Gia-vê có tiếng động,… Ngày ấy là ngày thạnh nộ, ngày hoạn nạn và buồn rầu, ngày huỷ phá và hoang vu, ngày tối tăm và mờ mịt, ngày mây và sương mù… (Sô-phô-ni 1:14, 15) Đó là ngày cuối cùng. Ông Đa-ni-ên được Đức Chúa Trời cho biết điều sẽ đến trong kỳ sau rốt của sự thạnh nộ. Vì điều này quan hệ với kỳ định cuối cùng. (Đa-ni-ên 8:19) Chúa Giê-xu gọi ngày thạnh nộ là ngày cuối cùng (Giăng 6:39, 40, 44, 54) Sứ đồ Giăng khi thấy khải tượng về ngày thạnh nộ của Đức Chúa Trời thì ghi lại: Ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? (Khải Huyền 6:17)

Sự giàu có, vinh hoa phú quý ở trần gian chẳng những vô nghĩa mà còn vô giá trị (chẳng ích chi cả) trong ngày thạnh nộ. Hoặc bạc hoặc vàng của chúng nó, đều không có thể giải cứu chúng nó trong ngày thạnh nộ của Đức Gia-vê (Sô-phô-ni 1:18a) Chúng nó sẽ quăng bạc mình ra ngoài đường phố, vàng chúng nó sẽ ra như đồ ô uế. Hoặc vàng, hoặc bạc, cũng không thể cứu chúng nó nơi ngày cơn giận của Đức Gia-vê; không thể làm cho chúng nó no lòng, không thể làm cho chúng nó đầy ruột, vì ấy là đồ làm cho chúng nó sa vào tội lỗi! (Ê-xê 7:19)

Lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu vẫn còn giá trị cho chúng ta ngày hôm nay: “Người nào gom góp của cải cho mình mà không giàu có trước mặt Đức Chúa Trời thì cũng như thế!” (Lu-ca 19:21) Chỉ có công chính giải cứu khỏi sự chết. Được Đức Chúa Trời xem là công chính mới sống còn trong ngày thạnh nộ. Ông Phao-lô cho biết: Sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời này và về đời sau nữa. (I Ti-mô-thê 4:8b)
Ông Nô-ê được giới thiệu là người công chính và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. (Sáng Thế Ký 6:9) Con người công chính, trọn vẹn của ông Nô-ê được bày tỏ qua đức tin nơi Chúa, thành tâm kính sợ Chúa và vâng lời Ngài. Ông được gọi là kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin. (Hê-bơ-rơ 11:7) Trước cơn hồng thuỷ, Đức Chúa Trời phán cùng ông Nô-ê rằng: “Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời này ta thấy ngươi là công chính trước mặt ta.” (Sáng Thế Ký 7:1)
Ngày phán xét của Đức Chúa Trời sắp đến, nếu chúng ta coi thường lòng nhân từ, khoan dung, nhẫn nại vô biên của Chúa, không chịu ăn năn tội, quay về với Chúa, tức là chúng ta tự dồn chứa hình phạt khủng khiếp cho mình trong ngày đoán phạt của Đức Chúa Trời. (La Mã 2:4-5)

Comments are closed.