Comments are off for this post

Ngày 17 tháng 5. CỘNG ĐỒNG HAY CÁ NHÂN

11 10 Cả thành đều vui vẻ
về sự may mắn của người công bình;
Nhưng kẻ ác bị hư mất, bèn có tiếng reo mừng.
Cộng đồng bộc lộ cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực đối với kết cục của một cá nhân tuỳ theo đặc tánh của người đó. Khi vua Nê-rô bị giết, dân chúng La Mã vui mừng. Khi Adolph Hitler chết, cả châu Âu vui mừng. Vì sao? Vì họ là kẻ ác. Còn khi người hiền thành công, ai cũng vui mừng. Kinh Thánh xác định: Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi, tay hữu Đức Gia-vê làm việc cả thể. (Thi Thiên 118:15) II Sử Ký 20:20-30 mô tả vua Giô-sa-phát cùng dân Giu-đa và cư dân thành Giê-ru-sa-lem ra trận. Đức Chúa Trời phán về trận chiến này rằng: “Trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần tranh chiến. Hãy dàn ra, đứng yên lặng nhìn xem sự giải cứu của Đức Gia-vê ở cùng các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! (II Sử Ký 20:17)
Kinh Thánh chép: Đức Gia-vê đặt phục binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Sê-i-rơ đã đến hãm đánh Giu-đa; và các dân ấy đều bị bại. (II Sử Ký 20:22) Kết quả khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi đồng vắng, nhìn đến đám quân đông đảo, thì thấy những thây nằm sải trên đất, chẳng có một ai thoát được. (II Sử Ký 20:24)
Vua Giô-sa-phát là người công chính nên Đức Chúa Trời cho vua chiến thắng khiến mọi người trong cộng đồng đều vui mừng. Hết thảy người Giu-đa và người I-sơ-ra-ên cùng Giô-sa-phát đi đầu trước, trở về Giê-ru-sa-lem cách vui vẻ; vì Đức Gia-vê đã làm cho chúng vui mừng, vì cớ quân thù nghịch mình bị đánh bại. (II Sử Ký 20:27-28)
Chẳng ai vui mừng khi âm mưu của kẻ gian ác thành tựu. Trái lại người ta rất vui mừng khi kẻ gian ác thất bại. Bà A-tha-li là con gái của vua A-háp (II Vua 8:18;26) Bà là một người gian ác nên đã giết hết hoàng gia nhằm tiêu diệt triều đại Đa-vít và đoạt ngôi vua. Trong những năm làm nữ hoàng, bà dạy dân I-sơ-ra-ên thờ Ba-anh, phong Ma-than làm thầy tế lễ Ba-anh. Đức Chúa Trời dùng thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đưa Giô-ách lên ngôi và triệt hạ bà A-tha-lia. Sau khi Giô-ách lên ngôi vua, sau khi bà A-tha-li bị giết, cả dân sự của xứ đều đi đến miễu Ba-anh mà phá dỡ nó đi, đập bể bàn thờ và hình tượng của Ba-anh, và giết Ma-than, thầy tế lễ Ba-anh, tại trước bàn thờ… Cả dân sự trong xứ đều vui mừng, và thành được bình tịnh. (II Vua 11:13-20)

Comments are closed.