Comments are off for this post

Ngày 18 tháng 5. CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG

11 11 Nhờ người ngay thẳng chúc phước cho, thành được cao trọng;
Song tại miệng kẻ tà ác nó bị đánh đổ.
Cộng đồng tác động đến cá nhân, cá nhân cũng tác động đến cộng đồng. Cá nhân ngay thẳng góp phần giúp ích cho công đồng, còn cá nhân tà ác làm cho cộng đồng trở nên suy đồi và sụp đổ.
Ông Sê-ba, con trai của Biếc-ri, được giới thiệu là một người gian tà. Lời chiêu dụ của ông: “Chúng ta không có phần gì nơi Đa-vít” làm cho thành A-bên Bết-ma-ca suýt bị huỷ diệt. Kinh Thánh cho biết vì lời nói của ông mà hết thảy dân I-sơ-ra-ên bỏ Đa-vít, theo Sê-ba. (II Sa-mu-ên 20:1-2)
Sau khi ông Áp-sa-lôn thất trận, vua Đa-vít bàn với tướng A-bi-sai: “Sê-ba có thể nguy hiểm hơn cả Áp-sa-lôn. Vậy ông hãy dẫn anh em thuộc hạ của ta đuổi theo người ấy, đừng để nó rút vào một thành kiên cố thì tai hại lắm.” Tuân lệnh vua, ông A-bi-sai và ông Giô-áp truy đuổi ông Sê-ba. Sau khi đi khắp các chi tộc I-sơ-ra-ên, ông Sê-ba và những người theo ông rút vào thành A-bên Bết-ma-ca để cố thủ.
Quân của hai viên tướng bao vây thành với mục tiêu huỷ diệt thành. Khi thành sắp bị phá thì một phụ nữ khôn ngoan thưa chuyện với ông Giô-áp. Bà nói: “Thuở xưa người ta thường nói: ‘Phải hỏi ý kiến người A-bên mới nên việc được.’ Tôi là một người dân của thành A-bên hiếu hoà và trung hậu ấy. Còn ông, ông đi triệt hạ một thành phố cổ kính của I-sơ-ra-ên, tiêu huỷ sản nghiệp của Chúa sao?” Ông Giô-áp đáp: “Không phải thế! Ta không chủ tâm phá huỷ. Nhưng có một người tên là Sê-ba, gốc miền đồi núi Ép-ra-im, đang ở trong thành. Hắn dám nổi loạn chống vua Đa-vít. Chỉ cần giao nộp Sê-ba thì ta sẽ rút quân ngay.” Thiếu phụ nói: “Chúng tôi sẽ ném đầu nó qua tường cho ông.” Rồi bà khéo léo thuyết phục dân thành. Họ bắt ông Sê-ba chém đầu, ném ra cho ông Giô-áp. Ông Giô-áp thổi kèn lui quân. Tướng sĩ rời thành, quay về Giê-ru-sa-lem. (II Sa-mu-ên 20:14-22) Nhờ lời nói khôn ngoan của thiếu phụ mà thành phố A-bên Bết-ma-ca được bình an.

Còn vì cớ tội lỗi về phương diện tình dục của nam giới trong hai thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ khiến cho hai thành phố này bị Đức Chúa Trời huỷ diệt. Ông Áp-ra-ham đã cố nài nỉ Chúa khi ông thưa: “Xin Chúa đừng giận, con chỉ xin Chúa một lời nữa: Nhỡ chỉ có mười người thiện thì sao?” Chúa đáp: “Ta cũng dung thứ cả thành phố vì mười người ấy.” (Sáng Thế Ký 18:32) Thế nhưng không có được mười người thiện tại Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Kinh Thánh mô tả người dân thành phố Sô-đôm, từ trẻ đến già là những kẻ tà ác. (Sáng Thế Ký 19:4) Cuối cùng Đức Gia-vê giáng mưa diêm sinh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ, huỷ diệt hai thành này, cả đồng bằng, hết thảy dân chúng cùng các cây cỏ ở nơi đất đó. (Sáng Thế Ký 19:25)
Bạn là một người ngay thẳng hay là một người tà ác trong cộng đồng?

Comments are closed.