Comments are off for this post

Ngày 21 tháng 5. LÃNH ĐẠO VÀ MƯU SĨ

11 14 Dân sự sa ngã bởi không chính trị;
Dân sự sa ngã bởi không chính trị. Có thể hiểu câu này là thiếu người là lãnh đạo khôn ngoan. Vua Sa-lô-môn nhận ra cần cai trị dân một cách khôn ngoan và cần có những nhà tư vấn khôn ngoan nên vua đã xin Đức Chúa Trời ban cho mình sự khôn ngoan.
1. Lãnh đạo khôn ngoan
I Sử Ký chương 28 ghi rằng trước mặt tất cả các cấp lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên, vua Đa-vít chỉ dạy cho vua Sa-lô-môn về việc xây dựng đền thờ. Vua kết thúc bằng lời khích lệ (1)Đức Chúa Trời của cha vẫn ở cùng con (Câu 20) và (2)Có những người giúp đỡ con (Câu 21)
I Các Vua chương 5 ghi kế hoạch khôn ngoan của vua Sa-lô-môn trong thời gian chuẩn bị xây dựng Đền Thờ. Biết rằng trong nước không đủ gỗ quý, vua Sa-lô-môn đã hợp tác với vua Hi-ram. Từ Li-ban, vua Hi-ram sẽ cung cấp gỗ, đổi lại vua Sa-lô-môn sẽ cung cấp lương thực cho vua Hi-ram. (Câu 8-9) Biết rằng trong tương lai đất nước cần thợ mộc có tay nghề cao, vua Sa-lô-môn đã chiêu mộ 30 ngàn nhân công trong cả nước. Vua gởi đi Li-ban mỗi tháng 10 ngàn người. Các công nhân luân phiên nhau, một tháng làm việc tại Li-ban, hai tháng ở nhà. (Câu 13-14) Thêm vào đó vua tuyển 150 ngàn công nhân làm công việc đục đá, chẻ đá và vận chuyển đá. Ngoài ra vua còn có 3.300 đốc công trông coi công nhân.
Một mình vua Sa-lô-môn không thể nào thực hiện khối lượng công việc vô cùng lớn lao này. Nhờ có đề án của vua Đa-vít, nhờ có kế hoạch cụ thể mà vua Sa-lô-môn có thể điều động một lực lượng lao động đông đảo như thế.
2. Tư vấn khôn ngoan
Hoàng tử Rô-bô-am lên ngôi kế vị vua Sa-lô-môn. Đứng trước yêu sách của các chi tộc, vua tham khảo ý kiến của nhiều mưu sĩ. Tuy nhiên, vua lại làm theo lời bàn ngây ngô, kiêu căng, ngang ngược của “bọn trẻ con” thay vì lời khôn ngoan của “các bô lão”. (I Các Vua 12:1-20) Có nhiều mưu sĩ, nhưng không phải mưu sĩ nào cũng tốt. Phải hiểu những mưu sĩ ở đây là những người tìm hiểu lời của Đức Chúa Trời, biết vận dụng vào cuộc sống. Đức Chúa Trời từng hỏi tuyển dân của Ngài: Tại sao các ngươi đi tìm bà đồng, thầy bói để hỏi việc tương lai? Đừng lắng nghe những tiếng nói thầm hay líu lo của họ. Tại sao không cầu hỏi Đức Chúa Trời các ngươi? Chúa bảo: Hãy so sánh lời các thầy bói với lời ta. Lời họ khác hẳn lời ta, vì ta không bao giờ dùng họ làm sứ giả và họ chẳng hề biết ánh sáng và chân lý. (Ê-sai 8:19 -20)
Người lãnh đạo khôn ngoan là người nhận thức rằng:
Các chứng cớ Chúa là sự hỉ lạc tôi,
Tức là những mưu sĩ của tôi. (Thi Thiên 119:24)

Comments are closed.