Comments are off for this post

Ngày 4 tháng 5. THÊM NĂM HAY BỚT TUỔI?

10 27 Sự kính sợ Đức Gia-vê gia thêm ngày tháng;
Còn năm tuổi kẻ ác sẽ bị giảm bớt đi.
1. Hỡi các con, hãy đến nghe ta. Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Gia-vê. Ai là ngươi ưa thích sự sống, và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành? Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác, và môi mình khỏi nói sự dối gạt. Hãy tránh sự ác, và làm điều lành, hãy tìm kiếm sự hoà bình, và đeo đuổi sự ấy. (Thi Thiên 34:11-14)
Tuổi thọ của người kính sợ Chúa được gia tăng vì họ không lãng phí cuộc đời và sức khoẻ của mình trong tội lỗi. Ngoài ra Chúa còn ban cho họ niềm vui và sự bình an.
Tuổi thọ của người kính sợ Chúa được gia tăng vì Chúa hứa với họ rằng: “Ta sẽ cho ngươi thoả lòng sống lâu, và chỉ cho ngươi thấy sự cứu rỗi ta. (Thi Thiên 91:16)
Tuy nhiên trong ý muốn của Chúa, người công chính vẫn có thể chết sớm. (1)Cái chết của người công chính là sự thương xót của Đức Chúa Trời. Khi người công chính chết, không ai buồn lưu ý. Khi người sùng kính Chúa qua đời, chẳng một ai tìm hiểu lý do. Không ai biết rằng Chúa cất họ đi để họ khỏi chịu đựng những tai hoạ sắp đến. Vì người công chính, sùng kính Chúa qua đời là được nghỉ ngơi và hường bình an lâu dài. (Ê-sai 57:1-2) (2)Cái chết của người công chính là cái chết vì Chúa. Không nhất thiết phải già lão mới chết, nhưng cái chết của người công chính ở tuổi nào cũng hữu ích cho người khác.
Thật vì Chúa mà hằng ngày chúng tôi bị giết.
Chúng tôi bị kể như con chiên dành cho lò cạo.
(Thi Thiên 44:22)
2. Nhà Truyền đạo khuyên con người: Đừng sống dại khờ. Tại sao bạn phải chết trước thời hạn? (Truyền Đạo 7:17)
-Con người sống dại khờ và phải chết trước thời hạn là do bệnh tật. Có những bệnh tật do con người tự gây ra. Đó là hậu quả của nếp sống tội lỗi, không kính sợ Đức Chúa Trời.
-Con người sống dại khờ và phải chết trước thời hạn là do phạm tội. Khi đã phạm tội “trời không dung, đất không tha” thì sẽ bị luật pháp trừng trị. Thi Thiên 55:23 cảnh báo phường khát máu và chuyên lường gạt chẳng có sống được nửa đời người đâu.
Tuy nhiên kẻ ác vẫn có thể tồn tại lâu dài (1)vì đó là chủ ý của Đức Chúa Trời; (2)như là một thử nghiêm đối với người công chính; và (3)để họ có cơ hội ăn năn (II Phi-e-rơ 3:9).
Vì kẻ ác không bi báo ứng nhãn tiền, nên người đời mới dám chuyên tâm làm ác. Tuy vậy, dù có người làm cả trăm điều ác mà vẫn còn sống, tôi biết chắc chắn là người kính sợ Đức Chúa Trời chung quy vẫn được phúc hạnh. Còn kẻ ác chẳng trường thọ, đời họ sẽ qua nhanh như bóng, vì họ không kính sợ Đức Chúa Trời. (Truyền Đạo 8:11-13)

Comments are closed.