Comments are off for this post

Ngày 8 tháng 5. LỜI NÓI BIỂU THỊ NỘI TÂM

10 31 Miệng người công bình sanh sự khôn ngoan;
Duy lưỡi của kẻ gian tà sẽ bị truất.
32 Môi người công bình biết điều đẹp ý;
Nhưng miệng kẻ hung ác chỉ nói sự gian tà.
1. Miệng người công chính sanh ra sự khôn ngoan,
Môi người công chính biết điều đẹp ý.
Theo nguyên tắc “cây nào tốt thì sanh trái tốt” (Ma-thi-ơ 7:17), Thi Thiên 92:12-14 mô tả người công chính “được trồng” rồi “mọc lên”, “lớn lên”, “trổ bông” và “sanh bông trái”.
Người công chính sẽ mọc lên như cây kè,
Lớn lên như cây hương nam trên Li-ban.
Những kẻ được trồng trong nhà Đức Gia-vê,
Sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta.
Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái,
Được thạnh mậu và xanh tươi.
Môi người công chính biết nói lời vừa ý Chúa. Đó là lời ca ngợi cảm tạ Chúa, xưng danh Chúa ra như một của lễ dâng lên Chúa và Ngài vui nhậm: Chúng tôi sẽ dâng lời ngợi khen ở môi chúng tôi thay vì con bò đực. (Ô-sê 14:2d) Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là môi miệng xưng danh Ngài ra. (Hê-bơ-rơ 13:5)
Môi miệng công chính biết nói lời đẹp ý trong mối tương giao với người xung quanh. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. (Cô-lô-se 4:6)
2. Lưỡi kẻ gian tà bị truất (bị cắt mất)
Miệng kẻ hung ác nói lời gian tà.
Lưỡi kẻ gian tà bị truất khiến chúng ta liên tưởng đến lời cảnh báp của ông Giăng Báp-tít: “Lưỡi rìu đã đặt kề gốc cây rồi! Cây nào không sinh quả tốt thì bị đốn và bị quăng vào lửa!” (Ma-thi-ơ 3:10) Lu-ca 13:6-9 cũng khẳng định cây vả mà không sinh quả thì sẽ bị đốn đi. Thái độ của Đức Chúa Trời đối với người gian ác rất rõ ràng và dứt khoát:
Đức Chúa Trời sẽ hớt môi người nịnh hót,
Và cắt lưỡi kẻ khoác lác kiêu căng. (Thi Thiên 12:3)
Câu cuối cùng của Châm Ngôn chương 10 mô tả lối nói của người công chính, lẫn kẻ gian ác đều phát xuất từ nội tâm: từ lòng mà thành lời. Nhưng người lành từ lòng tích trữ điều lành mà phát ra điều lành, còn kẻ ác từ lòng tích trữ điều ác mà phát ra điều ác.. Vì lòng tràn đầy điều gì, miệng tuôn ra điều ấy. (Lu-ca 6:45)

Comments are closed.