Comments are off for this post

Ngày 9 tháng 5. GIAN LẬN

11 1 Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Gia-vê;
Nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài.
– Đừng bao giờ gian lận vì gian lận là một trong sáu điều Chúa ghét và bảy điều Ngài ghê tởm (Châm Ngôn 6:16-20)
– Đừng bao giờ gian lận vì chúng ta đã được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi lối sống gian lận. Có thể xem Châm Ngôn 11:1 là câu tóm tắt Lê-vi Ký 19:35-36: Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa, trong việc xét đoán, hoặc sự đo, sự cân, hay là sự lường. Các người phải có cân thiệt, trái cân bằng đá đúng, một ê-pha thiệt, và một hin thiệt: Ta là Gia-vê, Đức Chúa Trời của các ngươi, Đấng đã dẫn các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập. (Ê-pha là một đơn vị đo lường khoảng 20 lít; hin là 1/6 của ê-pha).
– Đừng bao giờ gian lận vì gian lận đối lập với đặc tính của Đấng chúng ta tôn thờ. Vì Đức Gia-vê là công chính. Ngài yêu sự công chính: Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài. (Thi Thiên 11:7) cho nên Ngài ghê tởm việc không trung thực trong buôn bán, giao dịch. Thế nhưng con người lại thích gian lận: Nó là người buôn bán cầm những cân dối trá trong tay mình; nó ưa gian lận. (Ô-sê 12:8) Người tin Chúa, vì cớ lòng tham vẫn có thể trở thành người gian lận. Ông Phao-lô khiển trách tín hữu Hội thánh Cô-rinh-tô biết: Chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em gian lận, lại làm thể ấy cho người anh em nữa! (I Cô-rinh-tô 6:8)
– Đừng bao giờ gian lận vì Đức Chúa Trời trừng phạt người gian lận. Ông Phao-lô cũng dạy tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca về vấn đề này kèm với một lời cảnh báo. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là Đấng báo oán những sự đó,… (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:6)
Trong học đường, trong gia đình, trong Hội thánh, trong xã hội chúng ta cần sống ngay thẳng. Muốn vậy chúng ta cầntrở lại cùng Đức Chúa Trời ngươi; giữ sự nhân từ và sự công chính, luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi. (Ô-sê 12:7)
Người sống ngay thật nên làm thoả mãn bản ngã của mình, làm vui lòng con người hay làm vui lòng Đức Chúa Trời? Đôi khi vì tham muốn, vì áp lực từ con người mà chúng ta không sống ngay thật. Người buôn bán ngay thật làm vui lòng khách hàng, bản thân người đó cũng cảm thấy vui. Tuy nhiên Kinh Thánh nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời vui lòng về sự ngay thật. Như vậy, trước hết và trên hết người công chính phải làm vui lòng Đức Chúa Trời.

Comments are closed.