Comments are off for this post

Ngày 10 tháng 6. MUỐN CHÓNG QUA HAY MUỐN VỮNG BỀN

12 3 Loài người chẳng phải vì hung ác
mà được lập vững bền;
Song rễ người công bình chẳng bị lay động.
1. Kẻ làm ác chẳng vững bền lâu
Các Quan Xét chương 9 chép sự kiện ông A-bi-mê-léc và dân Si-chem làm điều ác. Ông A-bi-mê-léc không phải là một quan xét do Đức Chúa Trời lập. Ông tự tôn mình lên làm vua bằng mưu mô và hành động tội ác giết bảy mươi người con của Ghi-đê-ôn. Còn dân Si-chem ủng hộ ông chỉ vì coi ông như anh em mà không phân biệt thiện ác. (Các Quan Xét 9:1-6)
Thế nhưng ông chỉ làm vua được ba năm mà thôi. Hai lần Các Quan Xét chép về vai trò của Đức Chúa Trời đối với ông A-bi-mê-léc và dân Si-chem. Lần thứ nhất, khi có mâu thuẫn giữa vị vua ác và nhóm người theo kẻ ác: Nhưng Đức Chúa Trời sai một ác thần chia rẽ A-bi-mê-léc với người Si-chem, khiến họ phản A-bi-mê-léc, và như vậy, tội giết anh em (bảy mươi người con Giê-ru Ba-anh) và tội tòng phạm của dân Si-chem đều bị trừng trị. (9:23-24) Lần thứ nhì, khi kẻ ác bị giết. Như vậy, Đức Chúa Trời trừng phạt A-bi-mê-léc và người Si-chem vì tội giết bảy mươi con trai của Ghi-đê-ôn. (9:56)
Ta chứng kiến kẻ độc ác, bạo tàn
Bành trướng như cây bách Li-ban.
Nhưng nó qua đi, không còn nữa,
Ta tìm kiếm, nhưng chẳng thấy.
(Thi Thiên 37:35-36)
2. Rễ của người công chính sẽ không lay chuyển
Mặc dù các nhánh có thể bị lay chuyển nhưng gốc rễ người công chính thật vững chắc.
Bão thổi qua, ác nhân tan tác,
Người lành ngay vững mạnh muôn đời
. . .
Người công chính trường tồn bất diệt,
Kẻ ác không còn đất dung thân.
(Châm Ngôn 10:25, 30)
So sánh giữa nhà Sau-lơ và nhà Đa-vít, vì sao Đức Chúa Trời phán với vua Đa-vít: “Khi con qua đời, con của con sẽ nối ngôi, và ta sẽ cho vương quốc nó cường thịnh. Nó sẽ xây dựng cho ta một Đền Thờ. Ta sẽ củng cố ngôi nước nó mãi mãi. Ta làm Cha nó, nó làm con ta. Nếu nó có lỗi, thì ta sẽ trừng phạt như loài người dùng roi dạy con; nhưng ta vẫn thương xót nó, không bỏ nó như trường hợp Sau-lơ đâu. Vậy triều đại và vương quốc con sẽ tồn tại, ngôi con sẽ vững bền mãi mãi.” (II Sa-mu-ên 7:12-16) Đức Chúa Trời từng chọn cả Sau-lơ và Đa-vít, cả hai đều có những bất toàn, nhưng Sau-lơ và dòng dõi của ông bị loại bỏ, còn Đa-vít và dòng dõi của ông vững bền mãi mãi.
Vì: ai tin cậy Chúa Hằng Hữu, sẽ giống núi Si-ôn, không dao động, bất diệt trường tồn! (Thi Thiên 125:1)

Comments are closed.