Comments are off for this post

Ngày 12 tháng 6. 1. KHÁC BIỆT (1)

12 5 Tư tưởng người nghĩa chỉ là công chính;
Song mưu luận kẻ ác đều là giả dối.
1. Người công chính và kẻ gian ác khác nhau từ nội tâm, từ suy nghĩ. Chính vì thế mà vua Sa-lô-môn khuyên con cái:
Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết,
Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.
(Châm Ngôn 4:23)
Nội tâm là nguồn phát xuất, là kho tích trữ các ý tưởng của con người. Vì lòng đầy tràn điều gì, miệng tuôn ra điều ấy. (Lu-ca 6:45b)
Muốn cho nội tâm hướng về điều công chính, người kính sợ Chúa phải biết ghét điều Chúa ghét.
Sự kính sợ Đức Gia-vê, ấy là ghét điều ác.
Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác
và miệng gian tà.
(Châm Ngôn 8:13)
Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao!
Trọn ngày tôi suy ngẫm luật pháp ấy.
(Thi Thiên 119:97)
2. Người công chính và kẻ gian ác khác nhau ở kế hoạch. Nhà Truyền Đạo nhận định: Tôi nhận thấy rằng Đức Chúa Trời tạo nên con người ngay thẳng, nhưng loài người lại tìm ra nhiều mưu kế (Truyền Đạo 7:29) Trong khi người công chính hướng tâm về điều thiện thì kẻ ác nghĩ đến những mưu sâu kế độc.
Vì cớ ghen ghét Giô-sép mà các anh đề xuất những hành động ám hại em (Sáng Thế Ký 37:18). Chẳng những bàn mưu hại em mình, họ còn bàn mưu để gạt cha mình là ông Gia-cốp (Sáng Thế Ký 37:31-35).
Sau khi phải nói tiên tri chúc phước cho I-sơ-ra-ên theo ý muốn của Đức Chúa Trời (Dân Số Ký 22-24), ông Ba-la-am bày cho các phụ nữ Mô-áp mưu kế dụ dỗ dân I-sơ-ra-ên thờ hình tượng và gian dâm (Dân Số Ký 31:16; 25:1-2). Mưu ác đó vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lác đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái I-sơ-ra-ên, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. (Khải Huyền 2:14)
Vì ghen ghét Đa-vít mà vua Sau-lơ lập mưu để dùng người Phi-li-tin sát hại ông Đa-vít. Kinh Thánh ghi: Mưu của Sau-lơ là khiến Đa-vít sa vào tay dân Phi-li-tin. (I Sa-mu-ên 18:25)
Từ suy nghĩ, kế hoạch cho đến lời bàn luận, tể tướng Ha-man quyết tâm treo cổ ông Mạc-đô-chê và tiêu diệt dân Giu-đa. Ông là hiện thân của câu Kinh Thánh: Kẻ ác bộ mặt kiêu ngạo mà rằng: “Ngài sẽ không hề hạch hỏi. Chẳng có Đức Chúa Trời.” Kìa là tư tưởng của hắn. (Thi Thiên 10:4)
Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ.
(Thi Thiên 1:1a)

Comments are closed.