Comments are off for this post

Ngày 15 tháng 6. ĐƯỢC KHEN NGỢI HAY BỊ KHINH DỂ?

12 8 Người ta được khen ngợi tuỳ theo sự khôn sáng mình

Còn kẻ có lòng tà vạy sẽ bị khinh dể.
Khi vua Pha-ra-ôn và quần thần hài lòng về lời giải điềm chiêm bao của ông Giô-sép, Pha-ra-ôn khen ngợi ông Giô-sép (1)bằng lời nói: Pha-ra-ôn đã nói: “Có ai hơn Giô-sép, là người có Thần Linh của Đức Chúa Trời?” Vua quay lại Giô-sép: “Đức Chúa Trời đã dạy cho ngươi biết mọi việc này, có ai khôn ngoan sáng suốt hơn ngươi nữa? Ngươi sẽ lãnh đạo cả nước, toàn dân sẽ vâng theo mệnh lệnh ngươi. (Sáng Thế Ký 41:39, 40) (2)Bằng hành động ban thưởng, tôn vinh, phong chức và tôn trọng ông Giô-sép. Vua tháo nhẫn của mình đeo vào tay Giô-sép, cho mặc cẩm bào và đeo dây chuyền vàng lên cổ, rồi bảo: “Này! Ta lập ngươi làm tể tướng nước Ai-cập.” Vua cho ông ngồi xe thứ hai của vua, phía trước có người hô lớn: “Hãy quỳ xuống.” (Sáng Thế Ký 41:41-43) (3)Bằng việc đặt tên cho ông Giô-sép là “Người Cứu Mạng” (Sáng Thế Ký 41:45).

Sau ba năm được tuyển chọn để học ngôn ngữ và văn hoá Ba-by-lôn (Đa-ni-ên 1:3-4), ông Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria được vào triều bệ kiến vua Nê-bu-cát-nết-sa và vua phải nhìn nhận bốn thanh niên ấy còn uyên bác gấp mười các nhà tri thức trong cả đế quốc. (Đa-ni-ên 1:18-20) Vài năm sau, ông Đa-ni-ên kể lại và giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua Nê-bu-cát-nết-sa.

Vua đã tôn vinh Đa-ni-ên
– bằng hành động rất khiêm nhường: Vua Nê-bu-cát-nết-sa nghe xong liền sấp mặt xuống đất, lạy Đa-ni-ên. Vua xem ông Đa-ni-ên như thần linh: Vua ra lệnh dâng lễ vật và đốt trầm trước mặt Đa-ni-ên.
– bằng lời công nhận Đức Chúa Trời của ông Đa-ni-ên. Vua tuyên bố: “Thần của ngươi thật là Thần của các thần, Chúa Tể của các vua, Đấng có thẩm quyền tiết lộ những huyền nhiệm!
– bằng việc thăng chức cho ông Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 2:46-48).
Người không vâng lời Đức Chúa Trời bị gọi là ngu dại (ngu xuẩn). Vua Sau-lơ bị ông tiên tri Sa-mu-ên quở trách khi ông không vâng lời Chúa: “Ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lịnh của Gia-vê Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho.” (I Sa-mu-ên 13:13)
Chúa Giê-xu dạy về người quản gia trung thành và khôn ngoan, Chúa phán: “Nếu người đầy tớ ấy tự nhủ: ‘Chủ mình còn lâu mới về’, rồi bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ sẽ về trong ngày hắn không ngờ, trong giờ hắn không biết, sẽ phanh thây hắn, và cho hắn chịu chung số phận với những người vô tín.” (Lu-ca 12:42-46)
Đức Chúa Trời lên án người Lê-vi như sau: “Các ngươi đã xây khỏi đường lối, làm cho nhiều người vấp ngã trong luật pháp, và đã làm sai giao ước của Lê-vi. Vậy nên ta cũng đã làm cho các ngươi ra khinh bỉ hèn hạ trước mặt cả dân, vì các ngươi chẳng giữ đường lối ta, hay vị nể người ta trong luật pháp.” (Ma-la-chi 2:8-9)

Comments are closed.