Comments are off for this post

Ngày 2 tháng 6. TÍCH TRỮ HAY CHIA SẺ

11 26 Kẻ nào cầm giữ lúa thóc, bị dân sự rủa sả;
Song sự chúc phước sẽ giáng trên đầu
người bán nó ra.
Trong tuyển dân của Chúa có những người chỉ sống với niềm tin tôn giáo chớ không có niềm tin nơi Chúa nên bị Chúa lên án: Các ngươi là người nuốt những kẻ nghèo nàn, làm hao mòn những kẻ khốn cùng trong đất, hãy nghe điều này. Các ngươi nói rằng: Khi nào trăng mới sẽ qua, cho chúng ta có thể bán lúa miến, và ngày Sa-bát qua, đặng chúng ta mở kho lúa mì, mà bớt ê-pha, thêm nặng siếc-lơ, và dùng cân dối giả đặng phỉnh gạt. (A-mốt 8:4-5) Họ sinh hoạt theo giáo lễ tôn giáo: mỗi đầu tháng giữ lễ Trăng mới, mỗi tuần giữ ngày Sa-bát nhưng tâm trí chỉ nghĩ đến chuyện làm giàu cách gian dối. Chẳng lạ gì khi những người giàu có bị người đời rủa sả chỉ vì họ khôn ngoan theo cách đầu cơ trục lợi mà không chịu kinh doanh chân chính công bằng. Chẳng lạ gì khi người Do Thái bị các dân tộc khác thù ghét chỉ vì họ kinh doanh theo nguyên tắc làm giàu bằng cách làm cho người khác nghèo và chết đói.
Ông Giô-sép được Pha-ra-ôn đặt tên là Sa-phơ-nát-Pha-nê-ách, nghĩa là người cứu thế, hoặc là người cầm giữ sự sống. (Sáng 41:45) Kinh Thánh ghi rằng khi khắp xứ bị đói kém, thì Giô-xép mở mọi kho lúa mà bán cho dân Ai Cập. (Sáng 41:56) Ông Giô-sép thật là vị cứu tinh của dân Ai Cập và của nhiều dân tộc trên thế giới thời bấy giờ. Tất cả những kho lúa luôn luôn mở để bán cho mọi người. Dân Ai Cập thưa với Giô-sép: “Chúa đã cứu mạng chúng tôi!” (Sáng 47:25)
Thế gian đang đói kém, con người cần Bánh Sự Sống nhưng nhiều người Cơ Đốc chỉ lo cho bản thân. Nhiều người có cơ hội tham gia học Kinh Thánh, tham dự những ngày bồi linh, ghi danh học những khoá huấn luyện ngắn hạn hoặc dài hạn. Họ trở thành những người “giàu có” về sự hiểu biết Kinh Thánh và phương pháp. Thế nhưng thay vì chia sẻ cho người khác, họ lại hành động như bác phú nông trúng mùa chỉ lo xây mấy kho lúa lớn hơn để tích trữ lúa thóc (Lu-ca 12:15-21) chứ chẳng nghĩ gì đến việc mở kho lúa giúp cho những người khác một cách vô điều kiện. Chúa Giê-xu dạy: “Anh em đã nhận được không thì hãy cho không.” (Ma-thi-ơ 10:8b)
Phải chi chúng ta hành động như các môn đệ xưa kia, họ cần ý thức rằng họ có trách nhiệm cho đoàn dân đói khát ăn, đồng thời cũng nhận biết rằng, họ chỉ là người chuyển giao bánh cho dân chúng. Chúa Giê-xu trao cho các môn đệ, các môn đệ phân phát cho dân chúng. (Ma-thi-ơ 14:19)

Comments are closed.