Comments are off for this post

Ngày 21 tháng 6. BÔNG TRÁI CỦA MÔI MIỆNG VÀ HÀNH VI

12 14 Nhờ bông trái của môi miệng mình,
người sẽ được no đầy phước;
Và người ta sẽ được báo lại
tuỳ theo việc tay mình đã làm.
Khi giải nghĩa điềm chiêm bao cho Pha-ra-ôn, ông Giô-sép mở đầu bằng lời lẽ tốt lành. Đức Chúa Trời cho bệ hạ biết những việc Ngài sắp làm. (Sáng Thế Ký 41:25-36) Lời nói và hành động của Pha-ra-ôn đối với những việc Đức Chúa Trời sắp làm và đối với ông Giô-sép (Sáng Thế Ký 41:37-45) khiến cho Ai Cập dư dật trong những năm được mùa và không thiếu thốn trong những năm đói kém.
Từ ngữ “bông trái” chỉ về hệ quả của một đời sống. Nếu giữa hạt giống với cây và trái có liên hệ với nhau thì ý tưởng, lời nói và việc làm của một người có liên quan đến hệ quả trong đời sống của người đó.
Kinh Thánh đề cập đến:
– bông trái của tấm lòng. Bông trái bởi lòng kiêu ngạo (Ê-sai 10:12), quả báo của ý tưởng nó (hoa quả của những điều suy tính), tức là hậu quả của tư tưởng, của tấm lòng kiêu ngạo, của những mưu mô, suy tính xấu xa.
– bông trái của hành vi, của lời nói. Các ngươi đã cày sự gian ác, gặt sự gian ác, ăn trái của sự nói dối. (Ô-sê 10:13)
Trong khi Kinh Thánh có lời hứa:
Ai là người yêu thích cuộc đời,
Muốn sống lâu dài, tốt đẹp?
Phải giữ miệng lưỡi mình,
Đừng nói lời độc hại, dối gian.

Phải tìm điều lành, xa điều ác,
Sống an vui, hoà giải mọi người.
Vì mắt Chúa nhìn người công chính,
Tai Ngài nghe tiếng họ kêu cầu.
Chúa Hằng Hữu đối nghịch người ác,
Xoá sạch kỷ niệm họ trên thế gian.
(Thi Thiên 34:12-16)
Ông Phao-lô mô tả con người trong thời kỳ cuối cùng như sau: tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, hợm hĩnh, phỉ báng, nghịch cha mẹ, phụ bạc, vô đạo, không tình nghĩa, thù hằn, gièm pha, truỵ lạc, hung dữ, ghét điều lành, phản trắc, liều lĩnh, kiêu ngạo, ưa lạc thú hơn yêu mến Chúa, giữ hình thức đạo đức, nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng đạo đức. (II Ti-mô-thê 3:3) Đây là nguyên nhân khiến cho thế hệ gian ác “chết trẻ”: Chớ nên hung hăng quá, và đừng ăn ở như kẻ ngu muội: Cớ sao ngươi chết trước kỳ định? (Truyền Đạo 7:17)
Đức Chúa Trời phán: Ta, Đức Gia-vê, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tuỳ đường họ đi, tuỳ kết quả việc họ làm. (Giê-rê-mi 17:10)
Trong khi bông trái của kẻ ác là “hoạ” thì bông trái của người công chính là “phước”: Hãy rao cho kẻ công chính được phước; vì họ sẽ ăn trái của việc làm mình. (Ê-sai 3:10)

Comments are closed.