Comments are off for this post

Ngày 24 tháng 6. NÓI THẬT HAY NÓI DỐI?

12 17 Kẻ nào nói thật, rao truyền sự công chính;
Song kẻ làm chứng gian, phô sự giả dối.
Sự thật (chân lý) và sự công chính đi đôi với nhau.
Chúa là Vầng Đá hiên ngang.
Đường lối Ngài chính là công lý
Tuyệt đối chính trực và công bằng
Luôn thành tín, không hề nhiễm tội.
(Phục Truyền 32:4)
Đức Chúa Trời muốn con người nói sự thật. Một trong mười điều răn là ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận ngươi. (Xuất Ai Cập Ký 20:16)
Một trong những nguyên tắc sống của vua Đa-vít là
Con ghét tởm những điều dối trá,
Nhưng con yêu luật pháp của Ngài.
(Thi Thiên 119:163)

Vua Đa-vít thưa với Chúa:
Kẻ nào phỉnh gạt sẽ chẳng được ở trong nhà tôi.
Người nói dối sẽ không đứng nổi trước mặt tôi.
(Thi Thiên 101:7)
Dân I-sơ-ra-ên bị chê trách vì: Chúng nó giương lưỡi mình như cái cung, đặng phát lời dối trá ra. Chúng nó ở trong xứ là mạnh lớn, mà chẳng làm sự chân thật; bởi chúng nó làm ác càng thêm ác, và chẳng nhìn biết ta, Đức Gia-vê phán vậy. (Giê-rê-mi 9:3)
– Ông Đô-e, người Ê-đôm, tôi tớ của vua Sau-lơ, là người làm chứng dối khi ông nói: “Tôi thấy con trai I-sai đi đến Nóp, vào nhà A-hi-mê-léc, con trai A-hi-túp; người cầu vấn Đức Gia-vê cho hắn, và cấp cho hắn lương thực, cùng trao cho hắn cây gươm của Gô-li-át, người Phi-li-tin” (I Sa-mu-ên 21:9-10) Thầy tế lễ A-hi-mê-léc có trao bánh thánh (bánh trần thiết (Lê-vi Ký 24:5-6) cho ông Đa-vít, có trao cây gươm của Gô-li-át cho ông Đa-vít nhưng không có cầu vấn Đức Chúa Trời cho ông Đa-vít. (I Sa-mu-ên 22: 1-9)
– Sau khi bắt Chúa Giê-xu, các thầy chánh tế và toà công luận tìm người làm chứng dối về Chúa Giê-xu để có thể giết Ngài, nhưng họ không tìm ra, dù có nhiều người đến làm chứng dối. Cuối cùng có hai người khai rằng:“Người này từng tuyên bố: Ta có thể phá Đền Thờ Đức Chúa Trời và xây lại trong ba ngày.” (Ma-thi-ơ 26:60-61) Sự thật là khi giới lãnh đạo Do Thái chất vấn Chúa: “Thầy có dấu lạ gì để chứng tỏ Thầy có quyền hành động như vậy?” Chúa Giê-xu trả lời: “Hãy phá Đền Thờ này đi, trong ba ngày ta sẽ xây lại.” (Giăng 2:19-21) Nhân chứng dối làm con người bị tổn thương, làm công chính bị tổn hại.

Hạnh phúc biết chừng nào khi chúng ta được Chúa Giê-xu nhận xét như ông Na-tha-na-ên: “Đây là một người I-sơ-ra-ên chân chính, trong lòng không hề có mưu gian chước dối.” (Giăng 2:47)

Comments are closed.