Comments are off for this post

Ngày 28 tháng 6. CÓ THẬT KHÔNG?

12 21 Chẳng một tai hoạ nào xảy đến
cho người công chính;
Song kẻ hung ác sẽ bị đầy đau đớn.
Liệu có đúng không khi cho rằng trên đời này “chẳng một tai hoạ nào xảy đến cho người công chính”? Liệu có đúng không khi nói rằng “kẻ hung ác sẽ bị đầy đau đớn”? Những chuyện chúng ta chứng kiến trên đời này dường như ngược lại: người công chính thường gặp tai hoạ, còn kẻ ác thì chẳng thấy đau đớn gì mà cứ bình an thịnh vượng. Phải hiểu câu Châm Ngôn trên như thế nào?
Vì mục tiêu của cuộc đời người công chính không phải chỉ là những điều nhìn thấy ở trần gian này nên câu Châm Ngôn trên hoàn toàn đúng trong cõi đời đời. Vì vậy, trong ngày cuối cùng “chẳng một tai hoạ nào xảy đến cho người công chính” và “kẻ hung ác sẽ bị đầy đau đớn”.
Người tin Chúa biết rằng khi còn sống ở trần gian thì “phải trải qua nhiều gian khổ mới vào được Nước Trời” (Công Vụ 14:22). Do đó, người công chính chịu hoạn nạn và thử thách là chuyện đương nhiên. Ông Phao-lô khích lệ những người tin Chúa: “Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. (II Cô-rinh-tô 4:16-18)
Về một phương diện khác, trong số những tai hoạ và khốn khó ở trần gian này có một số là hậu quả của hành động, một số là sự sửa trị hình phạt. Một khi chẳng một điều gian ác nào lôi cuốn được người công chính thì những tai hoạ, những khốn khó loại đó chẳng xảy đến cho người công chính. Trong câu chuyện ông Giô-sép, khi ông Gia-cốp qua đời, các anh của ông Giô-sép lo sợ ông còn thù hằn với họ về những việc họ đã gây ra và sẽ thẳng tay báo thù. Là người công chính, ông Giô-sép không bị lôi cuốn vào điều gian ác. Ông trấn an các anh rằng: “Các anh đừng sợ. Tôi không buộc tội các anh đâu. Các anh định hại tôi nhưng Đức Chúa Trời đã đổi hoạ ra phúc và đưa tôi đến đây để cứu bao nhiêu sinh mạng. Vậy các anh đừng sợ, tôi sẽ tiếp tục cấp dưỡng cho các anh và gia đình.” (Sáng Thế Ký 50:15-21)
Ông Đa-vít là người công chính. Sau khi được Chúa giải cứu khỏi mọi tay kẻ thù, và giải cứu khỏi sự săn đuổi vua Sau-lơ, Chúa cảm động ông viết Thi Thiên 18 trong đó có câu Chúa giáng phúc cho người thánh sạch, dành tai ương cho kẻ gian tham (câu 26).
Đức Chúa Trời phán cùng kẻ ác rằng:
Ngươi tác oai tác quái hại người;
Còn ta, ta vẫn kiên tâm đợi chờ;
Ngươi tưởng ta bỏ mặc làm ngơ,
Nhưng đến ngày ta sẽ quở phạt,
Bọn người quên Chúa nên lưu ý,
Kẻo ta xé nát, vô phương cứu vãn.
(Thi Thiên 50:21-22)

Comments are closed.