Comments are off for this post

Ngày 4 tháng 6. TIN CẬY GÌ?

11 28 Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu ngã;
Còn người công bình được xanh tươi như lá cây.
Nếu người viết: Kẻ tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu ngã là người nghèo, chúng ta sẽ nghĩ rằng ông ta ghét người giàu, hoặc chê trách người giàu cho nên viết như vậy. Thế nhưng người viết Châm Ngôn 11:28 là vua Sa-lô-môn, vị vua giàu có nhưng cũng rất khôn ngoan. Ông không tin cậy nơi của cải vật chất nhưng tin cậy nơi Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh nhận định rằng người giàu có trong thế gian là những người nhờ cậy nơi của cải:
Chúng nó nhờ cậy nơi tài sản mình,
Phô trương của cải dư dật mình.
(Thi Thiên 49:6)
Thanh niên “3 CÓ” (có nhiều tiền của, có địa vị, có nếp sống tôn giáo) đi tìm sự sống vĩnh cửu (Mác 10:17-23). Chúa Giê-xu giúp thanh niên “3 CÓ” nhận ra tiền bạc là vị thần của anh ta. Anh ta tôn thờ tiền bạc, tin cậy tiền bạc. Lòng tham và quý trọng tiền bạc khiến anh không thể làm môn đệ của Chúa Giê-xu. Vì vậy anh không đạt được sự công chính và sự sống vĩnh cửu.
Ngay cả người tin Chúa vẫn có thể mắc vào bẫy tin cậy vàng bạc. Ông Gióp nói:
Nếu tôi có để lòng tin cậy nơi vàng,
Và nói với vàng ròng rằng:
Ngươi là sự nương nhờ của ta;
Nếu tôi vui mừng về tài vật tôi nhiều,
Và vì tay tôi đã được lắm của;
. . .
Điều đó cũng là một tội ác đáng bị quan xét phạt;
Vì nếu làm vậy, tôi đã chối từ Đức Chúa Trời trên cao kia.
(Gióp 31:24-25; 28)
Lời khuyên cho những người Cơ Đốc giàu có ở trần gian này là đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. (I Ti-mô-thê 6:17)
Người tin cậy của cải vật chất không lâu bền, không chắc chắn, hôm nay vững vàng nhưng ngày mai xiêu ngã. Còn Giê-rê-mi 17:7-8 cho biết nhờ đâu người công chính được xanh tươi như lá cây: Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Gia-vê, và lấy Đức Chúa Trời làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. (Giê-rê-mi 17:7-8)
Sự “giàu có” của người công chính (lá cứ xanh tươi, cứ ra trái không dứt) không tuỳ thuộc vào của cải vật chất nhưng tuỳ thuộc vào đức tin nơi Đức Chúa Trời.

Comments are closed.