Comments are off for this post

Ngày 10 tháng 7. GHÉT DỐI TRÁ

13 5 Người công chính ghét những gì không ngay thật,
Kẻ ác ôn dối trá rồi gặt nhuốc nhơ. (Bản Hiện Đại)
Khi còn ở thế gian, Chúa Giê-xu giới thiệu Ngài là Sự Thật (Giăng 14:6). Sau khi về Thiên đàng, Chúa mặc khải cho ông Giăng, Ngài là Đấng Thánh và Chân Thật, là Nhân chứng thành tín và chân thật (Khải Thị 3:7, 14). Ngài đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta (những người tin Chúa Giê-xu) được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên (Gia-cơ 1:18). Là tạo vật cao trọng nhất và tốt đẹp nhất, được ban cho sự công chính, được hưởng bản tính của Đức Chúa Trời, chúng ta phải yêu thích sự thật và ghét sự dối trá.
Dối trá là dấu chứng của tánh xác thịt còn hoạt động trong nội tâm Cơ Đốc nhân, là dấu hiệu của giáo sư tự nhận và tiên tri giả. Chúa Thánh Linh đã dạy dỗ rõ ràng: trong thời kỳ cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin, đi theo các thần lừa gạt và lời dạy của ác quỷ, qua môi miệng bọn giả nhân giả nghĩa chuyên nói dối đến nỗi lương tâm trở thành chai đá. (I Ti-mô-thê 4:1-2)
Muốn không trở thành kẻ ác ôn dối trá, kẻ đáng gớm ghê và bị hổ thẹn, người tin Chúa phải làm theo lời Kinh Thánh dạy: 3 Ch
-Ch 1: Chớ nói dối. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. (Cô-lô-se 3:9)
-Ch 2: Chừa nói dối. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. (Ê-phê-sô 4:25a)
-Ch 3: Chỉ nói thật. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. (Ê-phê-sô 4:25b)
Muốn làm theo 3 Ch người tin Chúa cần cầu nguyện xin Chúa giải cứu khỏi sự dối trá và ban năng lực để sống ngay thật. Hai lần vua Đa-vít ghi lại cầu nguyện xin Chúa giúp mình:
Xin giải thoát tôi khỏi tay kẻ ngoại bang;
Miệng chúng nó buông điều dối gạt,
Tay hữu chúng nó là tay hữu láo xược. (Thi Thiên 144:8, 11)
Người tin Chúa cũng cần có thái độ dứt khoát, gớm ghê sự dối trá và có thái độ tích cực đối với lời của Chúa.
Tôi ghét, tôi ghê sự dối trá;
Nhưng tôi yêu mến luật pháp Chúa. (Thi Thiên 119:163)

Comments are closed.