Comments are off for this post

Ngày 11 tháng 7. LÀM BẠN VỚI AI?

13 6 Đức công chính bảo vệ người ngay thẳng,
Tội lỗi luôn tiêu diệt kẻ tà dâm. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm ngôn này nhân cách hoá sự công chính và sự gian ác thành hai nhân vật đối kháng nhau: một nhân vật lo bảo hộ, còn một nhân vật lo đánh đổ người làm bạn với họ:
■Sự công chính bảo hộ người ăn ở ngay thẳng.
■Sự gian ác đánh đổ kẻ phạm tội.
Đức Chúa Trời ưa sự công chính, và ghét điều gian ác (Thi Thiên 45:7a). Lời cầu nguyện của người sống theo sự công chính là:
Nguyện sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo hộ tôi,
Vì tôi trông đợi Chúa. (Thi Thiên 25:21)
Ông Nô-ê được giới thiệu là người truyền giảng Đạo công chính, được Đức Chúa Trời giải cứu cùng với bảy người trong gia đình khi Ngài tiêu diệt kẻ vô đạo chẳng chừa một ai.
Ông Lót được giới thiệu là người công chính sống giữa thành phố Sô-đôm tội lỗi. Thánh Linh cảm thúc sứ đồ Phao-lô nhận định về ông Lót như sau: Chúa cứu Lót ra khỏi Sô-đôm, vì ông là người công chính, tâm hồn luôn luôn bị dày vò vì những cảnh thương luân bại lý diễn ra hằng ngày quanh mình. (II Phi-e-rơ 2:5-8)
Tuy nhiên vì ông Lót chọn sống làm bạn với dân Sô-đôm nên hậu quả là gia đình của ông bị huỷ hoại. Còn bản thân ông cũng chẳng sung sướng hạnh phúc. Cảnh trạng này hoàn toàn khác với đời sống bình an và thịnh vượng của ông Áp-ra-ham.
Bạn chọn làm bạn với sự công chính hay sự gian ác? Ông Giô-sép và vua Đa-vít đều bị cám dỗ về tình dục. Ông Giô-sép chọn sự công chính, còn ông Đa-vít chọn sự gian ác. Đức Chúa Trời bảo vệ và tôn vinh ông Giô-sép ở Ai Cập. Còn đối với vua Đa-vít, Đức Chúa Trời phán: Gươm sẽ không tha gia đình ngươi… (II Sa-mu-ên 2:10-11)
Cần thận trọng mỗi khi quyết định kẻo phải gặt kết cục như sau:
Kẻ ác sẽ bị chính việc ác (Châm Ngôn 5:22)

Comments are closed.