Comments are off for this post

Ngày 14 tháng 7. NGƯỜI LÀNH – KẺ ÁC

13 9 Đèn người lành sáng choang,
Đèn kẻ ác tắt ngấm.(Bản Hiện Đại)
Châm Ngôn 13:9 vừa có lời hứa cho người lành, vừa có lời cảnh cáo đối với kẻ ác. Lời hứa có liên quan đến sự sáng hoặc ngọn đèn của người lành và kẻ ác.
– Sự sáng hoặc ngọn đèn của một người trước hết chỉ về sự sống, vinh quang trong cuộc đời của người đó.
Thật ánh sáng của kẻ ác sẽ tắt đi,
Ngọn lửa của hắn không chói nữa.
Ánh sáng sẽ mờ tối trong trại hắn,
Ngọn đèn hắn sẽ tắt ở bên hắn. (Gióp 18:5-6)
– Sự sáng hoặc ngọn đèn của một người còn ám chỉ con cháu, dòng dõi của người đó. Nói cách khác, tương lai gia đình của một người tuỳ thuộc vào chính người đó. Nếu là người lành, con cháu sẽ hưởng phước lành của Đức Chúa Trời. Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước (Thi Thiên 112:2). Còn đối với kẻ ác, Chúa sẽ diệt con cháu chúng nó khỏi mặt đất, và dòng dõi họ khỏi giữa con cái loài người (Thi Thiên 21:10).
Vua Đa-vít và dòng dõi của vua là trường hợp điển hình ứng với câu châm ngôn này. Bốn lần Kinh Thánh đề cập đến “một ngọn đèn” (I Các Vua 11:36; 15:4; II Các Vua 8:19; II Sử Ký 21:7), tức là dòng dõi nhà Đa-vít. Vì vua Đa-vít làm điều thiện trước mặt Đức Gia-vê, ngoài việc U-ri, người Hê-tít, trọn đời vua không xây bỏ điều gì của Đức Gia-vê đã truyền cho (I Các Vua 15:5), nên Chúa phán: Ta sẽ để lại một chi phái cho con trai ngươi, để cho tại Giê-ru-sa-lem, thành ta đã chọn đặng đặt danh ta ở đó, Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, hằng có một ngọn đèn trước mặt ta luôn luôn. (I Các Vua 11:36)
Là người biết điều răn và luật lệ của Đức Chúa Trời, chúng ta phải hết sức thận trọng trong nếp sống của mình. Vì qua nếp sống chúng ta, Chúa sẽ đánh giá chúng ta ghét hoặc kính thờ Ngài. Chúa phán: Vì ta là Gia-vê Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. (Xuất Ai Cập Ký 20:5-6)

Comments are closed.