Comments are off for this post

Ngày 20 tháng 7. CON ĐƯỜNG NÀO?

13 15 Lương tri đem lại lòng mến phục,
Nhưng đường xảo trá đầy dẫy gian nan. (Bản Hiện Đại)
Vua Ê-xê-chia được xem là vị vua trọn lành trong triều đại Đa-vít. Kinh Thánh chép vua giải quyết thoả đáng các vấn đề trong cả nước Giu-đa cách công minh chân thật trước mặt Chúa. Trong tất cả các công tác, từ việc phân công phối trí việc phục vụ trong đền thờ Chúa, đến các vấn đề pháp luật, điều răn, vua đều hết lòng tìm cầu Chúa, nên được thành công mỹ mãn (II Sử Ký 31:20-21). Vua Ê-xê-chia là hình ảnh của câu châm ngôn lương tri đem lại lòng mến phục.
Vua cha sống thánh thiện và tuyệt vời bao nhiêu thì vua con (Ma-na-se) sống tội lỗi và tồ tệ bấy nhiêu. II Sử Ký chương 33 ghi rằng vua xây dựng lại các miếu tà thần mà vua cha đã phá huỷ (câu 3). Chẳng những vua đóng cửa đền thờ mà vua còn làm ô uế khi đặt bàn thờ tà thần rồi đặt các tượng chạm của tà thần vào đền thờ Chúa (câu 4, 7). Hơn nữa, vua Ma-na-se còn phạm tội và độc ác hơn cả ông nội của mình (là vua A-cha). Câu 6 phơi bày đủ loại tội ác của vua: (1)Vua dâng con trai mình cho tà thần qua ngọn lửa trong thung lũng Con Hi-nôn (câu 6a). (2)Vua cũng theo quỷ thuật, bói khoa, phù phép, và dùng các đồng cốt, thầy bói (câu 6b). (3)Vua tiếp tục làm đủ thứ tội ác, ngày càng gia tăng, đến nỗi chọc giận Chúa Hằng Hữu (câu 6c).
Thành tích của vua Ma-na-se là tội lôi kéo dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem vào con đường lầm lạc, và phạm tội còn ghê tởm hơn các dân tộc Chúa đã tiêu diệt trước mặt I-sơ-ra-ên (Câu 9). Con đường phạm tội đẩy vua Ma-na-se đến chỗ khốn cực. Chúa sai các tướng chỉ huy quân đội A-sy-ri đến bắt Ma-na-se bằng móc sắt, xiềng lại bằng xích đồng và điệu vua qua Ba-by-lôn (câu 11). Liệu người đi con đường tội lỗi có còn lương tri và được mến phục không?
Kinh Thánh cho biết khi gặp hoạn nạn khủng khiếp, Ma-na-se mới tìm kiếm Chúa là Đức Chúa Trời của mình, hết sức hạ mình trước Chân Thần của tổ phụ mình, và cầu nguyện với Ngài. Chúa nhậm lời, lắng nghe lời van nài, và đem vua về nước. Về được Giê-ru-sa-lem, vua nhìn biết Đấng Hằng Hữu (câu 11-13). Khi ăn năn, quay lại cùng Đức Chúa Trời, vua Ma-na-se không bao giờ trở lại con đường kẻ phạm tội.

Comments are closed.