Comments are off for this post

Ngày 22 tháng 7. CHỌN SỨ GIẢ NÀO?

13 17 Sứ giả gian hùng ngã vào tội ác.
Khâm sai trung tín đem lại chữa lành (Bản Hiện Đại)
Câu châm ngôn nêu ra hai loại sứ giả: sứ giả gian ác và sứ giả trung tín. Sứ giả của Đức Chúa Trời là người đại diện cho Đức Chúa Trời và nói thay cho Ngài. Qua lời nói và hành động của sứ giả, con người biết thông điệp và ý định của Chúa.
Có người là sứ giả của Chúa nhưng không trung tín với Chúa, không dám công bố trung thực lời của Chúa cho nên trở thành sứ giả gian ác.
Có người không phải là sứ giả của Chúa, nhưng tự nhận mình là sứ giả của Ngài. Chúa phán: “Các tiên tri ấy nhân danh ta truyền giảng những lời giả dối. Ta chẳng bao giờ sai họ hoặc truyền lệnh hoặc phán bảo họ điều gì. Nhưng họ truyền giảng cho dân một khải tượng bịa đặt, một lời bói toán hão huyền, với tâm địa lừa gạt.” (Giê- rê-mi 14:14)
– Có thể bạn đang nghe sứ giả nòi. Cần cẩn thận nhận định cân nhắc kỹ càng. Chúa Giê-xu từng cảnh báo: “Hãy đề phòng, đừng để ai phỉnh gạt anh em! Vì nhiều người mạo danh ta sẽ xuất đầu lộ diện.” (Ma-thi-ơ 24:4-5a)
Ông Phao-lô cũng cảnh báo tín hữu hội thánh tại Cô-rinh-tô về những người giảng một Chúa Giê-xu khác với Chúa Giê-xu mà ông đã giảng, khiến các tín hữu nhận một linh khác với Thánh Linh mà họ đã nhận, được một tin lành khác với Tin Lành mà họ đã được (II Cô-rinh-tô 11:4)
Ông cũng viết rằng: “Chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Cứu Thế, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Chúa Cứu Thế mà nài xin anh em: Hãy hoà thuận lại với Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 5:20) Sứ giả của Chúa có mục tiêu là đem con người về với Đức Chúa Trời.
– Có thể bạn đang chọn người làm sứ giả, làm người trung gian cho bạn. Hãy chọn kỹ càng, vì sứ giả gian ác chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn, còn sứ giả trung thành sẽ đem đến sự hoà giải.
– Có thể bạn được chọn làm sứ giả. Hãy cẩn thận trình bày sứ điệp, vì qua sứ điệp bạn có thể được khen là sứ giả trung tín hoặc bị kết án là sứ giả gian ác. Hễ ai công bố sai sứ điệp, thêm bớt sứ điệp thì bị kết án là sứ giả gian ác. Còn người không chịu công bố sứ điệp thì thế nào?

Comments are closed.