Comments are off for this post

Ngày 28 tháng 7. KHAI PHÁ VÀ CÔNG CHÍNH.

13 23 Ruộng người nghèo có thể sản xuất nhiều hoa lợi,
Nhưng ăn ở bất lương sẽ thành công dã tràng. (Bản Hiện Đại
Câu châm ngôn này đề cập đến hai yếu tố trong phần việc của con người để đời sống được thay đổi từ nghèo qua giàu.
1. Con người đối với đồng ruộng của mình
Chỗ người nghèo khai phá tức là ruộng đất được canh tác, cày cấy. Người khai phá phải có tay siêng năng, vì kẻ làm việc tay biếng nhác trở nên nghèo hèn (Châm Ngôn 10:4) Kinh Thánh dạy: Ai cày đất mình sẽ được vật thực dư dật. (Châm Ngôn 12:11a) thế nhưng vì sao siêng năng nhóm họp, siêng năng nghe giảng, siêng năng học Kinh Thánh… mà bạn vẫn nghèo khó về phương diện tâm linh? Siêng năng đến trường, học phụ đạo, học thêm,… vì sao bạn vẫn chưa khá lên được?
Vì sao đôi khi siêng năng gieo trồng mà không có kết quả? Vì cày xới và gieo trồng không đúng phương pháp. Gieo trồng trong đồng ruộng đầy gai thì làm sao có kết quả. Khai phá là loại bỏ những điều cản trở sự sống và sự trưởng thành của hạt giống và cây trồng. Hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. (Cô-lô-se 3:5) Người siêng năng trong lãnh vực của mình sẽ nghe lời của Đức Chúa Trời phán: “Hãy vỡ ruộng mới, đừng gieo giống trong đồng ruộng đầy gai gốc.” (Giê-rê-mi 4:3)
2. Con người đối với sự công chính của Đức Chúa Trời
Một số người cho rằng người nghèo dù siêng năng cày sâu cuốc bẩm nhưng gặp những chuyện bất công và bị kẻ ác cướp hết thành quả nên sống mãi trong cảnh nghèo. Nghèo là do thiếu sự công chính.
Tuy nhiên, vì câu châm ngôn này tập trung viết về người nghèo nên thiếu sự công chính ở đây ám chỉ người nghèo chứ không phải ai khác. Nếu người nghèo chỉ siêng năng trong công việc của mình mà không quan tâm đến sự công chính của Đức Chúa Trời, tức là không kính sợ Chúa, không vâng lời Chúa, không sống theo nguyên tắc của lời Chúa, thì những thành quả của mình cũng bị mất hết.
Điều này cho thấy người nghèo không làm việc một mình, nhưng cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Có Đức Chúa Trời, có sự công chính của Ngài trong công việc bạn đang khai phá không?

Comments are closed.