Comments are off for this post

Ngày 3 tháng 7. LÀ NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG HAY NGƯỜI ĐI LẠC?

12 26 Người công chính cậy bạn làm cố vấn,
Kẻ dại khờ tự chọn nẻo lạc sai.
(Bản Hiện Đại)
Tiên tri Sa-mu-ên nói về người công chính (thanh niên Đa-vít) được chọn để thay thế người ngu dại (vua Sau-lơ), như sau: “Chúa đã chọn được một người Ngài rất vừa ý, Ngài sẽ cho người đó cai trị dân của Ngài…” (I Sa-mu-ên 13:14)
Vì sao vua Sau-lơ bị gọi là ngu dại (ngu xuẩn, điên rồ)? (I Sa-mu-ên 13:13) Vì vua Sau-lơ luôn đi lạc (tự chọn nẻo lạc sai). Các nẻo đường, cách thức mà vua Sau-lơ chọn luôn luôn lầm lạc.
(1)Vua thật ngu dại khi tự ý thực hiện nghi thức dâng tế lễ vốn đặc biệt được giao cho các thầy tế lễ và không vâng lời vị tiên tri của Đức Chúa Trời. Tiên tri Sa-mu-ên đã quở trách: “Người thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lệnh của Gia-vê Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho.” (I Sa-mu-ên 13:13)
(2)Vua thật ngu dại và thiếu suy nghĩ khi thề nguyền trong giây phút phấn khích: “Từ nay cho đến tối, là khi ta trả thù xong quân địch, nếu ai ăn một vật gì, người ấy phải bị nguyền rủa.” (I Sa-mu-ên 14:24)Đến lúc phát hiện Giô-na-than vô tình phạm lời thề nguyền, vua lại càng dại dột hơn khi tuyên bố án lệnh xử tử con trai mình bằng câu nói nóng nảy thiếu suy xét: “Giô-na-than, con phải chết! Nếu không, xin Đức Chúa Trời phạt cha chết hoặc nặng hơn thế nữa.” (I Sa-mu-ên 14:44)
(3)Vua thật ngu dại khi không triệt để vâng lời Chúa mà còn dự định thay thế việc không vâng lời bằng việc dâng tế lễ. Chúng ta cũng dại dột như vậy khi lấy nghi lễ tôn giáo bù trừ cho việc cãi lại lời Chúa. (I Sa 15: 13-23)
(4)Vua thật ngu dại khi tìm kiếm trở lại những đồng bóng và phù thuỷ mà vua từng trục xuất khỏi xứ để cầu hồn cố quan xét Sa-mu-ên. (I Sa-mu-ên 28: 1-7)

Chính vua Sau-lơ (kẻ dại khờ) phải thừa nhận với Đa-vít, một người công chính: “Con tốt hơn cha, vì con lấy thiện trả ác… Ta biết chắc rồi đây con sẽ làm vua, và ngôi nước sẽ được lập vững bền trong tay con.” (Sa-mu-ên 24:17, 20)

Trong khi vua Sau-lơ luôn luôn thất bại, thì chính vua (kẻ dại khờ) nói với ông Đa-vít (người công chính): “Đa-vít con ơi! Cầu cho con được phước lành. Con sẽ thành công trong mọi công việc.” (I Sa-mu-ên 26:25) Chẳng phải nhờ vua Sau-lơ cầu chúc mà ông Đa-vít thành công. Kinh Thánh cho biết Đa-vít thành công trong mọi công việc, vì Đức Chúa Trời ở với ông (I Sa-mu-ên 18:14). Đa-vít may mắn hơn các tôi tớ của Sau-lơ; vì vậy danh người trở nên tôn trọng lắm. (I Sa-mu-ên 18:30)
Vua Đa-vít là hình ảnh của người công chính dẫn đường cho kẻ lân cận mình.
Tôi vui mừng vì các người thánh trong xứ,
Họ là mẫu người đạo đức tuyệt hảo. (Thi Thiên 16:3)

Comments are closed.