Comments are off for this post

Ngày 11 tháng 8. AI LÀM CHO CHẾT?

14: 12 Có một con đường mới trông tưởng là chánh đạo,
Nhưng cuối cùng đường ấy dẫn đến cõi hư vong. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn cảnh báo về các quyết định trong hiện tại có vẻ đúng đắn nhưng thật ra lại mở đường cho chết chóc trong tương lai.
Trước khi dân I-sơ-ra-ên vào đất hứa, Đức Chúa Trời dạy họ không được sống theo kiểu mỗi người làm tuỳ ý mình tưởng là phải (Phục Truyền 12:8b). Tuy nhiên sau khi vào đất hứa, đến thời các Quan Xét họ vẫn không thay đổi: mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải (Quan Xét 17:6).
Một khi con người căn cứ vào đường lối của mình mà quyết định chọn lựa thì họ chẳng dính dáng gì đến đường lối của Đức Chúa Trời. Con người quên rằng mình là tạo vật của Đức Chúa Trời nên phải sống theo đường lối của Ngài. Họ quên lời Chúa phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu (Ê-sai 55:8-9).
Một khi con người dựa vào ý riêng, theo chủ trương, quan niệm của mình mà quyết định chọn lựa thì họ chẳng đếm xỉa gì đến ý muốn và chủ trương của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh khẳng định: Đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó (Châm 12:15). Con người cho rằng quyết định của mình là sáng suốt và đúng đắn nhưng quên rằng: Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? (Giê-rê-mi 17:9). Con người quên rằng chính mình là kẻ thù tồi tệ nhất của bản thân. Con người tự lừa dối mình bằng đường lối có vẻ hợp lý, lừa dối tận trong ý tưởng.
Hoàng tử Am-nôn và hoàng tử Áp-sa-lôn tự lừa dối bằng những con đường mà họ cho là đúng đắn để rồi nhận lấy kết cục là cái chết nhục nhã (II Sa-mu-ên 13, 15, 18). Vua sa-lô-môn được Chúa ban cho sự khôn ngoan, nhưng vua đã chọn con đường có vẻ chánh đáng trong lãnh vực ngoại giao. Đó là kết thân với Pha-ra-ôn và lấy công chúa Ai-cập (I Vua 3:1) mở đường cho việc vua lấy nhiều vợ ngoại bang khác rồi thờ hình tượng. Phạm tội nặng nề với Chúa.

Comments are closed.