Comments are off for this post

Ngày 15 tháng 8. LÁNH TỘI HAY LÀM LIỀU?

14: 16 Người khôn kính Chúa, lánh tội,
Kẻ dại mù quáng làm liều. (Bản Hiện Đại)
– Người khôn ngoan biết sợ điều ác – sợ điều ác đến nỗi cầu nguyện xin Chúa tha các lỗi con không biết, xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội, và có ước muốn nguyện tội ấy không cai trị con (Thi Thiên 19:12b-13). Người khôn ngoan sợ điều ác vì biết kính sợ Đức Chúa Trời, biết tội lỗi là điều đáng kinh tởm nên cầu nguyện xin Chúa hãy hướng lòng con hướng về chứng cớ Chúa, chớ đừng hướng về sự tham lam (Thi Thiên 119:36).
– Người khôn ngoan biết tránh điều ác. Sợ điều ác phải kèm theo việc tránh điều ác. Kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan; tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng (Gióp 28:28).
Lời cầu nguyện: “Xin chớ để chúng con bị cám dỗ” thường bị chúng ta (Cơ Đốc nhân) đính kèm câu này: “mặc dù chân chúng con cứ bước vào những nơi đầy cám dỗ”, “mà cứu chúng con khỏi điều ác” (Ma-thi-ơ 6:13) thường bị đính kèm câu này: “mặc dù tấm lòng chúng con luôn hướng về điều ác”. Người khôn ngoan, thật lòng kính sợ Chúa là người sợ điều ác và tìm cách tránh xa mọi điều ác.
– Người ngu muội bị Kinh Thánh mô tả là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dể quyền phép rất cao. Bọn đó cả gan, tự đắc, nói hỗn đến các bậc tôn trọng mà không sợ (II Phi-e-rơ 2:10). Vua Ô-xia thật dại dột khi vào đền thờ và xông hương nơi bàn thờ vốn là nhiệm vụ của thầy tế lễ. Sau khi nghe lời khiển trách của thầy tế lễ, vua nổi giận nên lập tức bị phung (II Sử Ký 26:16-21). Thật là mù quáng và liều lĩnh. Bị lên án về tội lỗi, bà Hê-rô-đia thật ngu dại khi căm giận ông Giăng Báp-tít. Khi gặp cơ hội tốt bà liền xin vua Hê-rốt sát hại ông (Mác 6:14-29). Thái độ đó vừa ngạo mạn đối với Đức Chúa Trời vừa hành động mù quáng đối với tôi tớ của Ngài.
Tiên tri Na-than khiển trách vua Đa-vít về tội tà dâm, giết người giấu tay, rồi cướp vợ của người đó. Khi vua Đa-vít thú nhận: “Ta đã phạm tội cùng Đức Gia-vê”, lập tức có lời Chúa: “Đức Gia-vê cũng đã xoá tội vua, vua không chết đâu” (II Sa-mu-ên 12:13). Tiên tri Giô-na cảnh báo người Ni-ni-ve, và họ ăn năn. Đức Chúa Trời không hình phạt họ (Giô-na 3:5). Như vậy người phạm tội vẫn có thể thay đổi được tình trạng của mình khi biết ăn năn.

Comments are closed.