Comments are off for this post

Ngày 18 tháng 8. KẺ ÁC PHẢI QUỲ !

14: 19 Kẻ ác phải quỵ luỵ trước người lành,
Kẻ dữ phải chầu chực trước nhà người công chính. (Bản Hiện Đại)
Trong thế giới xấu xa mà nói rằng người ác phục trước mặt người thiện, kẻ dữ cúi lạy ngoài cửa người công chính, thì nhiều người cho là chuyện không tưởng. Ngay cả kẻ ác cũng chẳng bao giờ nghĩ đến lúc phải quỵ luỵ trước người lành. Dầu vậy, Chúa hứa cách rõ ràng rằng: Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt, còn những kẻ nào trông đợi Đức Gia-vê sẽ được đất làm cơ nghiệp (Thi Thiên 37:9).
Mười ông anh xấu xa của ông Giô-sép chẳng bao giờ nghĩ rằng họ phải cúi lạy, phủ phục em mình, chẳng phải một lần mà nhiều lần (Sáng Thế Ký 42:6; 43:26; 44:14; 50:18).
Trong thời vua A-suê-ru, mọi người dân trong nước đều phải cúi xuống lạy tể tướng Ha-man (Ê-xơ-tê 3:2). Mọi người nghĩ rằng ông Mạc-đô-chê không chịu cúi lạy ông Ha- man thì kể như ông ta tự kết liễu đời mình. Chính tể tướng Ha-man cũng nghĩ như vậy khi dựng sẵn cây mộc hình để treo cổ ông Mạc-đô-chê (Ê-xơ-tê 5:14). Chẳng ai nghĩ rằng tể tướng Ha-man phải phủ phục trước mặt bà Ê-xơ- tê (Ê-xơ-tê 7:8).
Ông Ê-li-pha, ông Binh-đát và ông Sô-pha, đến thăm ông Gióp đang gặp hoạn nạn. Tưởng rằng “người thánh thiện” đến thăm “kẻ tội đồ” nhưng cuối cùng Đức Chúa Trời tuyên bố ông Gióp là “kẻ tôi tớ ta”, còn ba người bạn phải xin ông Gióp cầu nguyện cho họ (Gióp 42:7-10).
Khi hai nhà truyền giáo Phao-lô và Si-la bị đánh đòn và bị giam vào ngục tối, chẳng ai ngờ rằng ngay đêm đó người cai ngục sấp mình trước mặt hai ông và hỏi: “Thưa hai ông, tôi phải làm gì để được cứu?” (Công Vụ 16:29-30).
Nhìn bộ dạng thảm thương của ông La-xa-rơ trước cửa nhà ông giàu sang xấu nết, nếu Chúa Giê-xu không kể lại, chẳng ai ngờ rằng, trong cõi đời đời, người đó lại xin ông Áp-ra-ham sai ông La-xa-rơ cho mình chút nước (Lu-ca 16:23-24).
Chúa phán với Hội thánh tại Phi-la-đen-phi rằng trong ngày cuối cùng, những kẻ thuộc về hội quỷ Sa-tan là thành phần chống nghịch và khinh bỉ người tin Chúa sẽ sấp mình xuống trước mặt các Cơ Đốc nhân và thừa nhận rằng Đức Chúa Trời yêu mến họ (Khải Thị 3:9).

Comments are closed.