Comments are off for this post

Ngày 21 tháng 8. HƯỚNG THIỆN – HƯỚNG ÁC

Kẻ mưu gian đi con đường lầm lạc, Người hướng thiện hưởng tình thương và trung tín. (Bản Hiện Đại)

Tâm trí của con người ít khi nghỉ ngơi. Con người luôn luôn nghĩ đến nhiều điều. Tốt và xấu, thiện và ác. Nhiều người không có hành vi tội lỗi nhưng chuyên phạm tội trong tư tưởng. Có người không thể hiện hành vi tội lỗi nhưng lại lên kế hoạch mưu gian chước dối cho người khác thực hiện. Cũng có người nghĩ đến những việc tốt lành, nhưng không có cơ hội để thực hiện. Tất cả bắt đầuở trong tâm trí và tấm lòng.

Chúa Giê-xu phán: “Ai nhìn một phụnữ mà ham muốn người đó thì trong lòng đã phạm tội ngoại tình với người ấy rồi”(Ma-thi-ơ 5:28). Chữ “nhìn” mà Chúa Giê-xu dùng ở đây không phải là cái nhìn tình cờ mà là cái nhìn của một kế hoạch chuẩn bị từ trước. Cái nhìn thèm khát (mưu tính) thay thế cho hành động.

Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si mưu tính gài bẫy Chúa Giê-xu khi họ đưa một phụ nữ phạm tội tà dâm đến xin Chúa xử tội để rồi lần lượt phải bỏ đi nghe Chúa tuyên bố: “Trong anh em, ai không có tội thì hãy ném đá bà này trước đi!” (Giăng 8:1-11). Có hơn bốn mươi người Giu-đa họp lại lập mưu và thề nguyện chẳng ăn uống cho đến khi giết được ông Phao-lô (Công Vụ 23:12-15).

Đức Chúa Trời phán: Ta, Đức Gia-vê, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tuỳ đường họ đi, tuỳkết quả của việc họ làm (Giê-rê-mi 17:10).

Lòng ao ước và đức tin của ông Áp-ra-ham lộ rõ khi ông sai quản gia đi tìm một người vợ cho I-sác là con trai của mình. Kinh Thánh chép: Trong mọi việc Đức Gia-vê đã ban phước cho người (Sáng Thế Ký 24:1).

Vua Đa-vít ước muốn xây dựng đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Dù vua chỉ ao ước và chỉ lên kế hoạch nhưng Đức Chúa Trời lại ban lời hứa cho vương triều và vương quốc của vua (II Sa-mu-ên 7)

Đức Chúa Trời muốn bạn sống với tâm trí và tấm lòng hướng về những việc tốt lành để có những kế hoạch tốt lành.

Comments are closed.