Comments are off for this post

Ngày 27 tháng 8. VINH HIỂN CỦA VUA

14: 28 Dân số càng đông, vua càng vinh hiển,
Nhưng chính quyền suy vi khi dân số giảm dần. (Bản Hiện Đại)
Thời nay, dân số tăng nhanh là nỗi lo của của các nước chậm phát triển. Tuy vậy tại các nước phát triển, dân số tăng chậm lại là mối lo vì lực lượng lao động trẻ giảm đi thành phần già nua tăng.
– Câu Châm Ngôn đề cập đến dân sự đôngđảo ngụ ý đến phước hạnh từ Đức Chúa Trời.
Khi di cư đến Ai Cập, gia đình ông Gia-cốp có 70 người. Bốn trăm ba mươi năm sau (Xuất Ai-cập Ký 12:40,41) khi rời Ai-cập, họ trở thành một dân tộc có 600 ngàn người nam, chưa kể phụ nữ và trẻem. Kinh Thánh chép: Họ sinh sôi nẩy nởrất nhanh chóng, trở thành một dân tộc lớn mạnh, tràn lan khắp vùng (Xuất Ai Cập Ký 1:1 -14; 12:37).
Thời xưa, gia đình đông con là có phước vì nhân lực hùng hậu. Con sinh trong tuổi thanh xuân, như mũi tên trong tay chiến sĩ. Phúc cho người đông con, vì sẽkhông bị thua sút, khi tranh chấp với kẻ thù tại cửa thành (Thi Thiên 127:4-5).
Đất nước đông dân, lực lượng lao động lớn sẽ làm tăng năng xuất, kinh tế nhờ đó phát triển. Rồi số lượng binh sĩ cũng tăng nên đất nước có quân đội hùng hậu.
– Câu Châm Ngôn đề cập đến dân sự đôngđảo và dân sự ít ngụ ý đến cách cai trị của vua. Vua khôn ngoan trong việc cai trị sẽ thu phục nhiều người đến sinh sống và lập nghiệp.
Khi mười chi phái tách ra, lập nước I-sơ-ra-ên, vua Rô-bô-am chỉ còn cai trị nước Giu-đa gồm có hai chi phái Giu-đa và Bên-gia-min mà thôi. Nhưng người trong mười chi phái còn trung thành với nhàĐa-vít nên họ di cư đến nước Giu-đa. Kinh Thánh chép: Các thầy tế lễ và người Lê-vi ở khắp nước I-sơ-ra-ên đều ủng hộRô-bô-am. Họ bỏ làng xã, sản nghiệp, vượt biên, kéo về xứ Giu-đa và kinh đô Giê-ru-sa-lem… Họ tăng cường vương quốc Giu-đa và ủng hộ Rô-bô-am (con Sa-lô-môn) suốt ba năm và đi theo đường lối của Đa-vít và Sa-lô-môn (II Sử Ký 11:13-17).
Thời vua A-sa cai trị nước Giu-đa thì khác. Nhờ lời khuyên giục của tiên tri A-xa-ria, vua phá hủy tất cả các tượng thần trong toàn cõi Giu-đa, Bên-gia-min và các nơi vua đã chiếm được trong vùng Ép-ra-im. Vua sửa lại bàn thờ của Đức Chúa Trời. Khi thấy Đức Chúa Trời ở cùng vua thì nhiều người dân thuộc chi phái Ép-ra-im, Ma – na-se và Si-mê-ôn đến cư ngụ trong nước và phục tùng vua (II Sử Ký 15:8-9).

Comments are closed.