Comments are off for this post

Ngày 12 tháng 9. ĐƯỜNG LỐI KẺ GIAN ÁC

15 9 Đường kẻ ác bị Chân Thần chán ghét,
Người theo đường công chính
được Đức Chúa Trời yêu thương. (Bản Hiện Đại)
Dân I-sơ-ra-ên vốn là tuyển dân của Đức Chúa Trời nhưng cứ đắm mình trong tội lỗi. Thành phần Cơ Đốc nhân xác thịt, xưng mình là người tin Chúa, nhưng hữu danh vô thực thường bị lừa dối hoặc tự lừa dối mình qua câu nói: “Đức Chúa Trời ghét tội lỗi nhưng yêu thương tội nhân”.

Trong ân điển và sự cứu chuộc, Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân, nhưng trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, Ngài ghê tởm sự dâng hiến của kẻ ác, Ngài ghét lời cầu nguyện của kẻ ác, ghét đường lối của kẻ ác, ghét đời sống của kẻ ác, nói tóm lại, Ngài ghét điều ác nơi kẻ ác.
Thời nay con người không còn gớm ghiếc chuyện đồng tính luyến ái, không còn gớm ghiếc chuyện ngoại tình, không còn gớm ghiếc chuyện gian dối… Đức Chúa Trời có thay đổi thái độ của Ngài không? Liệu bạn có gớm ghiếc những điều Đức Chúa Trời gớm ghiếc không? Có khẳng định với Chúa:

Nguyên tắc Chúa điều hành vạn vật,
Thật công minh, chân thật muôn phần,
Con thù ghét mưu đồ giả nguỵ. (Thi Thiên 119:128)
Vua Giô-sa-phát vốn là người đi theo đường lối đầu tiên của vua Đa-vít. Vua không tìm cầu thần Ba-anh, nhưng tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của Ngài, chớ chẳng làm như I-sơ-ra-ên (II Sử Ký 17:3-4). Thế nhưng khi được nhiều của cải và sự vinh hiển, vua Giô-sa-phát kết sui gia với A-háp, vua I-sơ-ra-ên (II Sử Ký 18:1). Rồi vua liên minh với A-háp để tấn công Sy-ri. Sau khi vua ra trận và bình an trở về cung điện tại Giê-ru-sa-lem, tiên tri Giê-hu đón vua Giô-sa-phát và nói: “Bệ hạ đi giúp kẻ gian ác và thương kẻ ghét Chúa Hằng Hữu sao? Vì đó, Chúa Hằng Hữu giáng cơn phẫn nộ trên bệ hạ” (II Sử Ký 19:1-2). Kinh Thánh cho biết rất rõ:
Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ;
Kẻ ác không được ở cùng Chúa.
Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa;
Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác.
Chúa sẽ huỷ diệt các kẻ nói dối;
Đức Gia-vê gớm ghiếc người đổ huyết và kẻ gian lận. (Thi Thiên 5:4-6)

Comments are closed.