Comments are off for this post

Ngày 14 tháng 9. THƯA CHÚA, CHÚA BIẾT MỌI SỰ

15 11 Âm phủ, hoả ngục Chân Thần còn thấy suốt,
Huống hồ chi lòng dạ con người.(Bản Hiện Đại)
Trước khi viết câu Châm Ngôn này, vua Sa-lô-môn từng viết: Con mắt Đức Gia-vê ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. (Châm Ngôn 13:3)
Khi Đức Chúa Trời hỏi Sa-tan rằng: “Ngươi ở đâu đến?” (Gióp 1:6) chẳng phải vì Ngài không biết Sa-tan ở đâu và đang làm gì. Khi Đức Chúa Trời kêu A-đam: “Ngươi ở đâu?” (Sáng Thế Ký 3:9) chẳng phải vì Ngài không biết nơi ông đang trốn và tội ông đã phạm. Khi Đức Chúa Trời hỏi ông Ca-in: “A-bên, em ngươi đâu?” (Sáng Thế Ký 4:9) chẳng phải vì Ngài không biết tội ác của ông và không biết xác của ông A-bên đang nằm ở đâu.
Chúa Giê-xu kể chuyện Người giàu và La-xa-rơ. Ngài biết rõ họ khi còn sống, giàu nghèo thế nào, niềm tin ra sao. Ngài cũng biết rõ họ sau khi chết, người ở trong lòng Áp-ra-ham được an ủi thế nào, còn người ở trong âm phủ khốn khổ ra sao (Lu-ca 16:19-31).
Kinh Thánh chép:
Linh hồn người chết quằn quại dưới đáy biển
Cũng như các sinh vật ở đó,
Trước mắt Chúa, các người chết phải lộ nguyên hình,
Không che giấu được gì cả, dù họ ở dưới Âm phủ, vực sâu.(Gióp 26:5-6)
Đức Chúa Trời phán: “Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng?” (Giê-rê-mi 23:24)
Biết Chúa thấu rõ lòng dạ con người chẳng phải để chúng ta sống bi quan, thất vọng trong nỗi sợ hãi, trái lại để sống lạc quan trong tinh thần kính sợ Chúa:
Nếu chúng con quên danh thánh Chúa
Hoặc đưa tay cầu cứu tà thần,
Hẳn Chúa khám phá ra lập tức,
Vì Ngài biết rõ đáy lòng thế nhân.(Thi Thiên 44:20-21)
Nhờ đó chúng ta có thể thưa với Chúa như ông Phi-e-rơ: “Thưa Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con kính yêu Ngài.” (Giăng 21:17).

Comments are closed.