Comments are off for this post

Ngày 15 tháng 9. VÌ SAO GHÉT? VÌ SAO GẦN?

15 12 Kẻ nhạo báng không đến gần người khôn,
Vì sợ phải nghe lời quở trách (Bản Hiện Đại)
Nhạo báng không phải là trò đùa cười nhạo trong chốc lát mà là vấn đề liên quan đến tấm lòng và cách sống của con người.
Thế giới đầy dẫy những người con không chịu nghe lời quở trách
Con khôn ngoan nghe lời khuyên dạy của cha;
Song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách.(Châm Ngôn 13:1)
Kinh Thánh cảnh báo: Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình (II Ti-mô-thê 4:3).
Đức Chúa Trời từng phán về dân I-sơ-ra-ên như sau: Đó là một dân tộc phản nghịch ngoan cố, không chịu nghe lời Chúa. Họ bảo các tiên tri: “Câm đi! Chúng tôi không muốn nghe lời Chúa nữa.” Hoặc họ yêu cầu: “Đừng nói sự thật! Chúng tôi chỉ thích nghe những lời bùi tai, huyễn hoặc. Đừng cảnh cáo chúng tôi về đường lối Chúa, dẹp chuyện ‘Đấng Thánh’ của I-sơ-ra-ên đi.” (Ê-sai 30:9-11)
Trước khi ra trận, vua Giô-sa-phát yêu cầu vua A-háp cầu hỏi Đức Chúa Trời. Vua A-háp triệu tập 400 tiên tri và tất cả đều nói tốt về cuộc chiến. Nhưng vua Giô-sa-phát hỏi: “Ở đây, còn có một Đấng tiên tri nào khác của Đức Gia-vê, để chúng ta hỏi người ấy chăng?” Vua I-sơ-ra-ên đáp với Giô-sa-phát rằng: “Còn một người tên là Mi-chê, con trai của Giêm-la, nhờ người ấy ta có thể cầu vấn Đức Gia-vê; nhưng tôi ghét người, vì người không hề nói tiên tri lành về tôi, bèn là dữ luôn.” (II Sử Ký 18:4-7)
Vì sao không muốn nghe lời Chúa? Vì sao yêu cầu đừng nói sự thật? Vì sao bảo đừng cảnh cáo nữa? Vì sao chỉ thích nghe những lời bùi tai, huyễn hoặc? Vì không chịu nổi sự tra xét của lương tâm? Lý do phát xuất từ nội tâm, còn biểu hiện bên ngoài của người không ưa sự quở trách chẳng những không thích gần, không muốn gặp gỡ người đó mà còn ghét ra mặt, nhạo cười người quở trách.
Lẽ nào bạn là người ghét người trách móc nơi cửa thành, và gớm ghiếc kẻ nói ngay thẳng (A-mốt 5:10)?

Comments are closed.