Comments are off for this post

Ngày 17 tháng 9. NGƯỜI KHÔN NGOAN TÌM GÌ?

15 14 Lòng thông sáng đi tìm tri thức
Miệng kẻ ngu ăn nuốt điên rồ.(Bản Hiện Đại)
– Người khôn ngoan không ngủ quên trong vốn liếng khôn ngoan của mình nhưng khao khát tìm kiếm tri thức. Còn kẻ ngu muội thoả mãn với những điều đang sở hữu, không quan tâm đến việc thay đổi “món ăn”, chỉ “ăn nuốt’ những chuyện điên rồ. Khẩu vị của người khôn ngoan khác với khẩu vị của người dại dột. Người khôn ngoan tìm thêm “thực phẩm khôn ngoan” còn kẻ dại dột cứ nhơi đi nhơi lại “thực phẩm điên rồ”.
– Người khôn ngoan tìm người khôn ngoan để học hỏi. Đội trưởng Cọt-nây sau khi nghe tiếng Chúa truyền phán, liền sai người đi mời sứ đồ Phi-e-rơ. Ông cũng lo mời họ hàng, thân hữu họp lại và chờ đón. Khi sứ đồ Phi-e-rơ đến, ông Cọt-nây trình bày: “Toàn thể chúng tôi đang nhóm họp trước mặt Đức Chúa Trời để nghe tất cả những điều Chúa truyền dạy” (Công Vụ 10:24, 33).
Kinh Thánh ghi rằng: Vua Sa-lô-môn nổi tiếng khôn ngoan đến nỗi vua của các nước khác gởi người đến xin thụ giáo (I Các Vua 4:34) Nữ vương Sê-ba nghe đồn vua Sa-lô-môn được Chúa ban cho sự khôn ngoan, bà đích thân tìm đến để nghe những lời thông sáng của vua (I Các Vua 10).
– Người khôn ngoan tìm Đấng Khôn Ngoan để học hỏi. Chúa Giê-xu cho chúng ta biết: “Có một Đấng lớn hơn vua Sa-lô-môn” (Ma-thi-ơ 12:42). Chúng ta có khao khát đến với Chúa Giê-xu để học khôn ngoan nơi Ngài không? Chúa Giê-xu kêu gọi: “Hãy đến với ta… hãy mang lấy ách của ta và học theo ta…” (Ma-thi-ơ 11:28)
– Người khôn ngoan tìm đến kho tàng khôn ngoan, tức là Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời, để học hỏi. Ông Phao-lô nhắc ông Ti-mô-thê: Từ tuổi ấu thơ, con biết Thánh Kinh có năng lực đào tạo con nên người khôn ngoan để tiếp nhận ân cứu rỗi do đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu (II Ti-mô-thê 3:16). Chúng ta có khao khát học lời Chúa để trở nên khôn ngoan không?

Comments are closed.