Comments are off for this post

Ngày 2 tháng 9. ĐẤT NƯỚC TÔI

14 34 Đức công chính làm cho quốc gia được tán tụng,
Nhưng tội lỗi đem lại sỉ nhục cho toàn dân. (Bản Hiện Đại)
Sự công chính trong câu Châm Ngôn hàm ý về mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Mặc dù dân I-sơ-ra-ên đã được Đức Chúa Trời chọn, nhưng khi họ trung thành tôn thờ Ngài, sống trong mối tương giao với Ngài thì họ có sự công chính. Còn khi họ bắt chước lối sống của các dân tộc khác, thờ lạy hình tượng và không tuân theo luật lệ của Chúa thì họ đánh mất sự công chính và mối tương giao với Ngài.
Sự công chính trong câu Châm Ngôn cũng hàm ý về đường lối điều hành và cai trị theo sự công bình chính trực của giới lãnh đạo. Có một thời kỳ quốc gia I-sơ-ra-ên được biết đến như là một quốc gia kính sợ Đức Chúa Trời, sống theo sự công chính và được các dân tộc lân bang tôn trọng. Thế nhưng trong thời kỳ trị vì của vua Giê-hô-gia-kim,Đức Chúa Trời nhận định rằng: Từ kẻ rất nhỏcho đến người rất lớn, đều tham lam; từ tiên tri cho đến thầy tế lễ đều làm sựgiả dối (Giê-rê-mi 6:13). Và ngài rủa sả họ: Khốn thay cho kẻ xây nhà trái lẽ công bình, làm phòng bởi sự bất nghĩa; dùng kẻ lân cận mình làm việc vô lương, và chẳng trả tiền công (Giê-rê-mi 22:13).
Nếu sựcông chính là điều kiện để một quốc gia trở nên cao trọng thì tội lỗi là nguyên nhân khiến quốc gia bị hủy hoại và hổ thẹn. Qua ông Mô-se, Đức Chúa Trời khuyên dân I-sơ-ra-ên: Đừng bắt chước nếp sống của người Ai-cập, nơi các ngươi từ đó ra đi; cũng đừng theo lối sống của người Ca-na-an, nơi ta sẽ đem các ngươi vào. Đừng để cho luật lệ của họ ràng buộc mình. Đức Chúa Trời cho họ biết vì người Ca-na-an tự làm ô uế mình và ô uế đất nên Ngài trừng phạt họ, đuổi họ ra khỏi nơi đó (Lê Vi Ký 18:3, 24-30).
Trong xã hội loài người, tội lỗi vẫn diễn ra. Nhưng khi một đất nước cho phép và khuyến khích tội lỗi thì thật đáng hổ thẹn. Bạn làm gì trong một đất nước chấp nhận và hợp thức hóa hôn nhân đồng tính? Bạn làm gì trong một đất nước hằng năm sát hại cả triệu thai nhi? Bạn làm gì trong một đất nước thờ lạy thần tiền và thần tượng? Có phải nhiệm vụ của bạn là sống công chính không? Có phải nhờ đời sống công chính của bạn mà Đức Chúa Trời còn thương xót dân tộc của bạn không? Bạn có phải là người sống công chính và có đức tin người cầu nguyện cho dân tộc của mình không? (I Ti-mô-thê 2:1-3)

Comments are closed.