Comments are off for this post

Ngày 20 tháng 9. THƯƠNG YÊU NHAU

15 17 Thà một món rau mà thương yêu nhau;
Còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo.

17 Thà một bữa cơm rau nhưng có tình yêu thương,
Hơn là một con bò mập mà thù ghét cặp theo.
(Bản Dịch Mới 2002)
Chúa Giê-xu phán: “Con hãy kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời với tất cả tâm hồn, tất cả linh hồn và tất cả tâm trí. Đó là điều răn lớn nhất và quan trọng nhất. Còn điều răn thứ hai cũng thế: Con hãy thương yêu người láng giềng như chính mình” (Ma-thi-ơ 22:37-39).
Châm Ngôn 15:16 nhấn mạnh mối liên hệ với Đức Chúa Trời: kính sợ Chúa. Châm Ngôn 15:18 nhấn mạnh mối liên hệ với con người: tình yêu thương đối với người xung quanh. Cả hai câu Châm Ngôn đều triển khai cuộc sống của người khôn ngoan:
– Kính sợ Đức Chúa Trời, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thôn sáng (Châm Ngôn 9:10),
– Sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hoà thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình (Gia-cơ 3:17).
Đối với Đức Chúa Trời, con người cần có mối liên hệ tốt đẹp với Ngài. Đó là điều quan trọng nhất và phải là ưu tiên. Đối với con người, có mối liên hệ tốt đẹp với người xung quanh là điều quan trọng nhất và phải là ưu tiên. Kính sợ Đức Chúa Trời, kính yêu Ngài chẳng những không triệt tiêu tình yêu thương dành cho người khác mà còn hướng dẫn tình yêu thương đối với con người.
Nguy cơ làm cho con người đánh mất lòng kính sợ Chúa là “tài sản nhiều”, nguy cơ làm cho con người đánh mất tình yêu thương là “con bò mập”. Nói cách khác vì của cải vật chất mà con người có thể ghen ghét nhau hoặc vì sống trong giàu sang mà con người có thể thù hận nhau.
Trong cuộc sống tất bật, bạn đang tìm kiếm và theo đuổi điều gì? Bạn chấp nhận ăn rau mà có tình thương hay tìm bò mập để mà ghét nhau? Công Vụ Các Sứ Đồ 2:45-46 mô tả Hội thánh đầu tiên có nhiều người bằng lòng trở nên nghèo (bán hết gia tài điển sản mình mà phân phát cho nhau, tuỳ sự cần dùng của từng người) với tinh thần kính sợ Chúa và sống với nhau trong tình yêu thương (ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà).

Comments are closed.