Comments are off for this post

Ngày 27 tháng 9. TRÁNH XA ÂM PHỦ.

15 24 Con đường sự sống của người khôn ngoan dẫn lên trên,
Để tránh khỏi Âm phủ ở dưới thấp

24 Đường sống của người khôn dẫn lên cao,
Lánh xa Âm phủ ở dưới thấp.
(Bản Hiện Đại)
Nhiều người “sống theo sự mách bảo của con tim” thế nhưng Kinh Thánh cho biết: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9). “Con tim” khiến người ta lừa dối người khác và tự lừa dối mình.
Vô số người sống theo lý trí, suy tính, lên kế hoạch với suy nghĩ: “đời ta, ta tính”, thế nhưng Kinh Thánh cho biết: “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (Châm Ngôn 14:12).
Vô số người khác sống theo trào lưu của xã hội, hoặc theo số đông, theo ảnh hưởng của con người tội lỗi, sống theo kiểu “ai sao, ta vậy”. Trước kia khi chưa tin Chúa, chúng ta “sống như người thế gian, đi theo Sa-tan là kẻ cai quản những quyền gian ác đang thống trị trên không trung. Thần linh đó hiện đang hành động trong lòng của những người không vâng phục Đức Chúa Trời. Trước kia tất cả chúng ta đều sống y như họ, tìm cách thoả mãn con người tội lỗi của mình và hành động theo ý muốn của xác thịt và tâm trí (Ê-phê-sô 2:2-3 – Bản Phổ Thông).Chẳng những chúng ta sống theo người thế gian mà còn theo Sa-tan.
Sự khôn ngoan thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ (Gia-cơ 3:15) chỉ làm cho đời sống của con người đi xuống và kết thúc ở Âm phủ mà thôi.
Để tránh xa Âm phủ, con người cần có sự khôn ngoan từ trên mà xuống (Gia-cơ 3:17). Khởi đầu là kính sợ Đức Chúa Trời (Châm Ngôn 1:7). Tiếp theo là tiếp tục sống trong sự khôn ngoan qua việc tương giao với Đấng Khôn Ngoan (Gia-cơ 1:5). Xin Chúa tra xét mình, thử thách và dẫn dắt chúng ta đến mãn đời.
Đức Chúa Trời ôi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi;
Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi;
Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng,
Xin dắt tôi vào con đường đời đời. (Thi Thiên 139:23-24)

Comments are closed.